MEA MEA
MEA MEA MEA
MEA
ขนาด
แสดงผล
  • C
  • C
  • C
  • C
Search
  • MEA

ข่าวกิจกรรมเพื่อสังคม

MEA รับรางวัลเกียรติคุณการเปิดเผยข้อมูลความยั่งยืน ประจำปี 2563

23 ธันวาคม 2563 906
นางสาวผ่องพรรณ  กัลลประวิทย์ ผู้ช่วยผู้ว่าการการไฟฟ้านครหลวง หรือ MEA เข้ารับรางวัลเกียรติคุณ (Sustainability Disclosure Award 2020) จาก นายวรณัฐ เพียรธรรม ผู้อำนวยการสถาบันไทยพัฒน์ ในฐานะที่ MEA เป็นองค์กรที่ดำเนินการเปิดเผยข้อมูลความยั่งยืนต่อสาธารณะและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่เกี่ยวข้อง พิธีมอบรางวัลดังกล่าวจัดโดยสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และสถาบันไทยพัฒน์ เมื่อวันที่ 22 ธันวาคม 2563 ณ ห้องออดิทอเรียม ชั้น 5 หอศิลปกรุงเทพฯ สี่แยกปทุมวัน

ผู้ช่วยผู้ว่าการ MEA เปิดเผยว่า MEA รู้สึกยินดีอย่างยิ่งที่ได้รับรางวัลเกียรติคุณ (Sustainability Disclosure Award 2020) ในครั้งนี้ ทั้งนี้ MEA ให้ความสำคัญในเรื่องกระบวนการทำงานด้านความยั่งยืนขององค์กรมาโดยตลอด ดังจะเห็นได้จากการนำกรอบมาตรฐานการจัดทำรายงานความยั่งยืน GRI (Global Reporting Initiative) ซึ่งได้รับการยอมรับในระดับสากล มาเป็นแนวทางการดำเนินงานขององค์กร พร้อมทั้งการพัฒนาองค์กรสู่ความยั่งยืนในระยะยาว รวมทั้งร่วมตอบสนองต่อเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน SDG Target 12.6

โดยตามที่สถาบันไทยพัฒน์ ได้มีการจัดตั้งประชาคมการเปิดเผยข้อมูลความยั่งยืน หรือ “Sustainability Disclosure Community” (SDC) เพื่อช่วยองค์กรยกระดับการเปิดเผยข้อมูลด้านความยั่งยืน รวมทั้งการพัฒนาองค์กรสู่ความยั่งยืนในระยะยาว รวมทั้งร่วมตอบสนองต่อเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน SDG Target 12.6 นับตั้งแต่ปี พ.ศ.2562

เพื่อเป็นการส่งเสริมและสร้างขวัญกำลังใจให้แก่องค์กร ที่ดำเนินการเปิดเผยข้อมูลความยั่งยืนต่อสาธารณะและผู้มีส่วนได้เสียที่เกี่ยวข้อง สถาบันไทยพัฒน์ ได้ทำการประเมินสถานะการเปิดเผยข้อมูลขององค์กรสมาชิก เพื่อมอบรางวัลการเปิดเผยข้อมูลความยั่งยืนประจำปี โดยมีการพิจารณารางวัลทั้งสิ้น 3 ประเภท ได้แก่

• รางวัลเกียรติคุณ (Sustainability Disclosure Award)
• ประกาศเกียรติคุณ (Sustainability Disclosure Recognition)
• กิตติกรรมประกาศ (Sustainability Disclosure Acknowledgement)

โดยองค์กรสมาชิกจะได้รับการประเมินสถานะเพื่อพิจารณารับรางวัลประจำปี ด้วยการพิจารณาจากข้อมูลความยั่งยืนที่เผยแพร่ต่อสาธารณะ ในรูปแบบรายงานแห่งความยั่งยืน หรือรายงานความรับผิดชอบต่อสังคมบูรณาการในรายงานประจำปี หรือรายงานในรูปแบบอื่น ทั้งที่เป็นรูปเล่มรายงาน ข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ ออนไลน์ อินโฟกราฟิก ฯลฯ โดยไม่ใช้แบบสำรวจข้อมูลหรือแบบสอบถามใดๆ เพิ่มเติม

รางวัลดังกล่าวแสดงให้เห็นถึงความมุ่งมั่นของ MEA ในการดำเนินงานให้องค์กรเติบโตอย่างยั่งยืน ด้วยการบริหารจัดการระบบไฟฟ้าอย่างมั่นคง การพัฒนาการบริการที่เป็นเลิศ การให้ความสำคัญกับการพัฒนาบุคลากร ควบคู่กับความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม พร้อมสร้างการมีส่วนร่วมและการยอมรับจากผู้มีส่วนได้เสียทุกด้าน สำหรับการจัดทำรายงานความยั่งยืนของ MEA นั้น มีวัตถุประสงค์เพื่อสื่อสารทิศทางและกระบวนการดำเนินงานที่เสริมสร้างความยั่งยืน ทั้งทางด้านเศรษฐกิจ สังคม สิ่งแวดล้อม และการกำกับดูแลกิจการที่ดี โดย MEA ได้มีการทบทวนประเด็นที่มีนัยสำคัญต่อการพัฒนาที่ยั่งยืนทุกปี เพื่อนำมาปรับใช้พัฒนาการดำเนินงานขององค์กรให้ครอบคลุมทุกมิติ สามารถประเมินและรายงานผลการดำเนินงานได้อย่างเป็นรูปธรรม สู่การยอมรับในระดับสากลต่อไป ซึ่ง MEA ได้รับรางวัลรายงานความยั่งยืนต่อเนื่องเป็นปีที่ 6 โดยปีนี้ MEA ได้รับรางวัลเกียรติคุณ อันเป็นอันดับสูงสุดของการมอบรางวัลในครั้งนี้

รูปภาพ