MEA MEA
MEA MEA MEA
MEA
ขนาด
แสดงผล
  • C
  • C
  • C
  • C
Search
  • MEA

MEA เต็มใจ พร้อมให้บริการ

27 เมษายน 2564 480
 MEA เต็มใจ พร้อมให้บริการ

 

✔ยึดมั่นในการให้บริการอย่างเท่าเทียมกัน

✔มีกระบวนการ ขั้นตอน โปร่งใส เป็นธรรม ตรวจสอบได้ในทุกขั้นตอน

✔ มุ่งมั่นพัฒนาการให้บริการแก่ประชาชนเป็นสำคัญ โดยไม่รับทรัพย์สินหรือผลประโยชน์ใด ๆ

✔ หากพบเห็นการทุจริต สามารถแจ้งได้ที่ ระบบรับเรื่อง ร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ https://anticorruptionmeaorth/

✔ ท่านสามารถเสนอแนะเพื่อปรับปรุงการดำเนินงานได้ที่ช่องทางโซเชียลมีเดีย หรือ MEA Call Center 1130 ตลอด 24 ชั่วโมง

 

#MEAโปร่งใสหัวใจคุณธรรม

 

#พลังงานเพื่อวิถีชีวิตเมืองมหานคร

Energy for city life, Energize smart living

 

 https://www.facebook.com/497340003626475/posts/4494780690549033/

 https://timeline.line.me/post/_dQn9zGwXj83CxqzRN98kNgtqOGsCdIGLMSbrTR8/1161715974901068355

 https://twitter.com/mea_news/status/1377093323748339717?s=19

รูปภาพ