MEA

ในการเปลี่ยนผู้ใช้ไฟฟ้าในกรณีที่ไม่สามารถติดต่อผู้ใช้ไฟฟ้ารายเดิมได้ หากปรากฏภายหลังว่ามีผู้มาโต้แย้งสิทธิการใช้ไฟฟ้าพร้อมแสดงสิทธิการใช้ไฟฟ้าพร้อมแสดงหลักฐานถูกต้อง ข้าพเจ้าจะสละสิทธิการใช้ไฟฟ้าและเมื่อผู้ใช้ไฟฟ้าเดิมหรือผู้ที่มีสิทธิการใช้ไฟฟ้าถูกต้องตามกฏหมายดำเนินการฟ้องร้องการไฟฟ้านครหลวง เพื่อเรืยกร้องสิทธิการใช้ไฟฟ้า ข้าพเจ้ายินยอม ชำระค่าใช้จ่ายในการต่อสู้คดีทุกอย่าง และยินยอมรับผิดชอบความเสียหายใดๆ อันพึงมีขึ้น

ผู้ใช้ไฟฟ้ารายใหม่/ผู้รับมอบอำนาจ
ผู้ใช้ไฟฟ้าเดิม/ผู้รับมอบอำนาจ
พยาน
พยาน
ผู้รับเรื่อง