MEA MEA
MEA MEA MEA
MEA
ขนาด
แสดงผล
  • C
  • C
  • C
  • C
Search
  • MEA
การจัดซื้อจัดจ้างในประเทศ
หน้าหลัก » จัดซื้อจัดจ้าง และจ่ายเงิน » จัดซื้อจัดจ้างตามมาตรา 7 / ข้อบังคับ กฟน. » การจัดซื้อจัดจ้างในประเทศ

การจัดซื้อจัดจ้างในประเทศ

จำนวนประกาศ (10360 รายการ)

ประกาศเลขที่ รายการ ขายแบบ/ขอรับรายละเอียด ยื่นซอง

การจ้างที่ปรึกษาโดยวิธีกรณีพิเศษ

บ.รฟ.5/525/2564 ลงวันที่ 17 มิถุนายน 2564

จ้างบริการอุปกรณ์ 115kV CVT จำนวน 9 ชุด Ratio 69000:119.5/69 and 11935/69V ยี่ห้อ NISSIN รุ่น WV115-10H สำหรับใช้งานที่สถานีไฟฟ้าย่อยบางปู (ซอย 1B) ระยะเวลาในการจ้างบริการอุปกรณ์ตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคม ถึงวันที่ 31 ตุลาคม 2564 - -

วิธีกรณีพิเศษเกิน 100,000

บ.รอ.4/178/2564

จ้างจัดทำระบบไฟฟ้าภายในอาคารตลาดบางแคภิรมย์ โซน 1,2,3 (ส่วนที่ 1) สำหรับใช้งานที่ตลาดบางแคภิรมย์ - -

วิธีพิเศษเกิน 100,000

บ.รอ.4/179/2564

จ้างจัดทำระบบไฟฟ้าภายในอาคารตลาดบางแคภิรมย์ สำหรับใช้งานที่ตลาดบางแคภิรมย์ โซน 4 , 5 , 6 - -

วิธีคัดเลือก (มาตรา 7)

จจ.(ซ)/รฟ.5/035/2564 ลว. 18 มิถุนายน 2564

ซื้อพร้อมติดตั้งตู้แผงสวิตซ์ไฟฟ้าแรงต่ำ พร้อมอุปกรณ์ประกอบ จำนวน 1 ชุด ที่ กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข 18 มิ.ย. 64 - 24 มิ.ย. 64 18 มิ.ย. 64 - 24 มิ.ย. 64

เวลา 07:30-15:00

วิธีกำหนดราคาเกิน 100,000

บจ.ฟขพ.004/2564 ลว.14 มิถุนายน 2564

จ้าง บ.ซี พี เค ติดตั้งคอนสื่อสาร (บจ.ฟขพ.004/2564 ลว.14 มิ.ย.64) - -

วิธีคัดเลือก (มาตรา 7)

จจ.(จ)/บร.2/034/2564

จ้างขนย้ายหม้อแปลงไฟฟ้า 69/24 kV ขนาด 30/40 MVA สำหรับใช้งานที่ บจก.ที.ซี.ซี.คอมเมอร์เชียล พร็อพเพอร์ตี้ แมนเนจเม้นท์ 14 มิ.ย. 64 - 21 มิ.ย. 64 14 มิ.ย. 64 - 21 มิ.ย. 64

เวลา 08:00-15:00

วิธีกำหนดราคาเกิน 100,000

ฟขพ.กจ.320000122377

งานจ้างเกินแสน - -

วิธีคัดเลือก (มาตรา 7)

จจ.(จ)/รฟ.5/033/2564

จ้างก่อสร้างท่อร้อยสายไฟฟ้าใต้ดินและฐานอุปกรณ์ แผงสวิตช์ไฟฟ้าแรงสูง สำหรับใช้งานที่ กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข 9 มิ.ย. 64 - 16 มิ.ย. 64 9 มิ.ย. 64 - 16 มิ.ย. 64

เวลา 08:00-15:00

วิธีกำหนดราคาเกิน 100,000

บจ.ฟขพ.003/2564

งานปักเสา-พาดสายติดตั้งโคมไฟฟ้าสาธารณะ เลขรับที่ 300001731495 ริมถนน ม. 4 - -

วิธีคัดเลือก (มาตรา 7)

จจ.(จ)/รฟ.6/032/2564

จ้างก่อสร้างระบบสายใต้ดิน งานที่ ธนาคารออมสิน สำนักงานราชดำเนิน 1 มิ.ย. 64 - 10 มิ.ย. 64 1 มิ.ย. 64 - 10 มิ.ย. 64

เวลา 08:00-15:00

วิธีกำหนดราคาเกิน 100,000

บจ.ฟขพ.002/2564 ลว.1 มิถุนายน 2564

จ้าง หจก.ภูทอง ปักเสา-พาดสายไฟฟ้า บริเวณ สายป้อน คลองบ้านระกาศ - -

วิธีกำหนดราคาเกิน 100,000

บจ.ฟขพ.001/2564 ลว.1 มิถุนายน 2564

จ้าง หจก.ภูทอง ปักเสา-พาดสายไฟฟ้า บริเวณ สายป้อน RTR415 บ้านระกาศ - -
  • 10,360รายการ