MEA MEA
MEA MEA MEA
MEA
ขนาด
แสดงผล
  • C
  • C
  • C
  • C
Search
  • MEA
การจัดซื้อจัดจ้างในประเทศ
หน้าหลัก » จัดซื้อจัดจ้าง และจ่ายเงิน » จัดซื้อจัดจ้างตามมาตรา 7 / ข้อบังคับ กฟน. » การจัดซื้อจัดจ้างในประเทศ

การจัดซื้อจัดจ้างในประเทศ

จำนวนประกาศ (10360 รายการ)

ประกาศเลขที่ รายการ ขายแบบ/ขอรับรายละเอียด ยื่นซอง

วิธีกรณีพิเศษเกิน 100,000

ฟขพ.กจ. 320000126967

งานจ้างเกินแสน - -

วิธีกำหนดราคาเกิน 100,000

ฟขพ.กจ. 320000124935

งานจ้างเกินแสน - -

วิธีกำหนดราคาเกิน 100,000

ฟขพ.กจ. 320000122484

งานจ้างเกินแสน - -

วิธีกำหนดราคาเกิน 100,000

ฟขพ.กจ. 320000125800

งานจ้างเกินแสน - -

วิธีคัดเลือก (มาตรา 7)

จจ.(ซ)/กธพ./001/2564 ลว. 20 ม.ค. 64

ซื้อพร้อมติดตั้งอุปกรณ์ไฟฟ้าเพื่อปรับปรุงประสิทธิภาพไฟฟ้าแสงสว่าง ที่สำนักงานใหญ่กรมสรรพากร 20 ม.ค. 64 - 28 ม.ค. 64 20 ม.ค. 64 - 27 ม.ค. 64

เวลา 08:00-15:00

วิธีกำหนดราคาเกิน 100,000

บจ.032/2563 ลว. 09/12/2563

งานปักเสา-พาดสายติดตั้งโคมไฟฟ้าสาธารณะ - -

วิธีกำหนดราคาเกิน 100,000

บจ.031/2563 ลว. 09/12/2563

งานปักเสา-พาดสายติดตั้งโคมไฟฟ้าสาธารณะ - -

วิธีกำหนดราคาเกิน 100,000

ฟขพ.กจ. 320000121784

งานจ้างเกินแสน - -

วิธีพิเศษเกิน 100,000

จจ.(จ)/บร.3/002/2564

จ้างซ่อมหม้อแปลงไฟฟ้า POWER TRANSFORMER 25/30 MVA ยี่ห้อ ABB และ OLTC TYPE UZFRT ยี่ห้อ ABB สำหรับใช้งานที่ มหาวิทยาลัยรามคำแหง - -

วิธีคัดเลือก (มาตรา 7)

จจ.(ซ)/กธพ./001/2564

ซื้อพร้อมติดตั้งอุปกรณ์ไฟฟ้าเพื่อปรับปรุงประสิทธิภาพไฟฟ้าแสงสว่าง จำนวน 1 LOT 11 ม.ค. 64 - 18 ม.ค. 64 11 ม.ค. 64 - 18 ม.ค. 64

เวลา 07:30-15:00

วิธีกำหนดราคาเกิน 100,000

บจ.ฟขพ.030/2563 ลว. 28 ธันวาคม 2563

จ้าง หจก.ภูทอง ปักเสาพาดสายไฟฟ้า บริเวณคลองบ้านระกาศ RTR415 - -

วิธีคัดเลือก (มาตรา 7)

จจ.(ซ)/กธพ./110/2563

ซื้อพร้อมติดตั้งระบบผลิตไฟฟ้าด้วยพลังงานแสงอาทิตย์แบบติดตั้งบนหลังคา ขนาดไม่น้อยกว่า 29.64 kWp จำนวน 1 LOT 28 ธ.ค. 63 - 6 ม.ค. 64 28 ธ.ค. 63 - 6 ม.ค. 64

เวลา 07:30-15:00

  • 10,360รายการ