MEA MEA
MEA MEA MEA
MEA
ขนาด
แสดงผล
  • C
  • C
  • C
  • C
Search
  • MEA
การจัดซื้อจัดจ้างในประเทศ
หน้าหลัก » จัดซื้อจัดจ้าง และจ่ายเงิน » จัดซื้อจัดจ้างตามมาตรา 7 / ข้อบังคับ กฟน. » การจัดซื้อจัดจ้างในประเทศ

การจัดซื้อจัดจ้างในประเทศ

จำนวนประกาศ (10360 รายการ)

ประกาศเลขที่ รายการ ขายแบบ/ขอรับรายละเอียด ยื่นซอง

ประกวดราคาด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์

CD5-0102-WGZ

เพื่อจัดซื้อ ADSS Optical Fiber Cable, 12 fibers จำนวน 80,000 เมตร 7 มิ.ย. 55 - 15 มิ.ย. 55 21 มิ.ย. 55 - 21 มิ.ย. 55

เวลา 09:00-11:00

ประกวดราคาด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์

TD-4012-WHZ

เพื่อจัดซื้อ ระบบควบคุมความปลอดภัยและอุปกรณ์โสตฯ สำหรับอาคารศูนย์คอมพิวเตอร์ราษฎร์บูรณะ พร้อมติดตั้ง จำนวน 1 ระบบ 7 มิ.ย. 55 - 15 มิ.ย. 55 21 มิ.ย. 55 - 21 มิ.ย. 55

เวลา 09:00-11:00

ประกวดราคาด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์

ฝบฟ. E. ป. 1 / 2555

จ้างปรับปรุงหม้อแปลงไฟฟ้า CAST RESIN TRANSFORMER THREE PHASE ขนาด 630 kVA.12/24kV. 416Y/240V. จำนวน 2 SET และขนาด 800 kVA.12/24kV. 416Y/240V. จำนวน 1 SET สำหรับใช้งานที่ นิติบุคคล อาคารชุดใ 22 มิ.ย. 55 - 2 ก.ค. 55 12 ก.ค. 55 - 12 ก.ค. 55

เวลา 09:00-11:00

สอบราคา

ฝบฟ. E. ป. 2 / 2555

จ้างปรับปรุงหม้อแปลงไฟฟ้า CAST RESIN TRANSFORMER THREE PHASE ขนาด 1000 kVA.12/24kV. 416Y/240V. จำนวน 2 SET และขนาด 1600 kVA.12/24kV. 416Y/240V. จำนวน 1 SET สำหรับใช้งานที่ นิติบุคคล อาคารชุด 22 มิ.ย. 55 - 2 ก.ค. 55 13 ก.ค. 55 - 13 ก.ค. 55

เวลา 09:00-11:00

สอบราคา

ฝทภ.วค.018/2555

งานปรับปรุงทาสีห้องพักช่างสายอากาศ และปูพื้นลานกลางห้องเวรแก้ไฟฟ้าขัดข้อง อาคาร 564 การไฟฟ้านครหลวง เขตบางขุนเทียน 13 มิ.ย. 55 - 19 มิ.ย. 55 25 มิ.ย. 55 - 25 มิ.ย. 55

เวลา 08:30-10:30

สอบราคา

ฝทภ.019/2555

งานบำรุงรักษาระบบบำบัดน้ำเสีย การไฟฟ้านครหลวง เขตสามเสน 13 มิ.ย. 55 - 19 มิ.ย. 55 25 มิ.ย. 55 - 25 มิ.ย. 55

เวลา 08:30-10:30

สอบราคา

ฝทภ.019/2555

งานบำรุงรักษาระบบบำบัดน้ำเสีย การไฟฟ้านครหลวง เขตสามเสน 13 มิ.ย. 55 - 19 มิ.ย. 55 25 มิ.ย. 55 - 25 มิ.ย. 55

เวลา 08:30-10:30

ประกวดราคาด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์

MC5-0144-TGZ

เพื่อจัดจ้างเหมาบริการให้ข้อมูลผู้ใช้ไฟฟ้าทางโทรศัพท์ (Call Center) มีระยะเวลาการจ้าง 12 เดือน นับตั้งแต่วันที่ 1 สิงหาคม 2555 ถีงวันที่ 31 กรกฎาคม 2556 11 มิ.ย. 55 - 19 มิ.ย. 55 25 มิ.ย. 55 - 25 มิ.ย. 55

เวลา 09:00-11:00

ประกวดราคาด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์

RD5-4259-WGZ

เพื่อจัดซื้อ Three phase variable transformer 400 V., 150 kVA จำนวน 1 ชุด 11 มิ.ย. 55 - 19 มิ.ย. 55 25 มิ.ย. 55 - 25 มิ.ย. 55

เวลา 09:00-11:00

สอบราคา

MA5-7583-XLZ

เพื่อจัดซื้อ บัลลาสต์ ชนิดต่าง ๆ รวม 3 รายการ 8 มิ.ย. 55 - 20 มิ.ย. 55 20 มิ.ย. 55 - 20 มิ.ย. 55

เวลา 08:00-15:30

สอบราคา

GD5-4511-WLZ

เพื่อจัดซื้อ เครื่องวาด Plotter ชนิดหมึกพ่น (inkjet) ขนาดไม่น้อยกว่า A0 จำนวน 10 ชุด 8 มิ.ย. 55 - 20 มิ.ย. 55 20 มิ.ย. 55 - 20 มิ.ย. 55

เวลา 08:00-15:30

สอบราคา

MA5-7586-WLZ

เพื่อจัดซื้อ กระดาษพิมพ์ต่อเนื่อง ขนาด 9 นิ้ว (228.6 มม.)x11 นิ้ว (279.4 มม.) ชนิด 1 ชั้น กล่องละ 2,000 แผ่น จำนวน 500 กล่อง (1,000,000 แผ่น) 8 มิ.ย. 55 - 14 มิ.ย. 55 14 มิ.ย. 55 - 14 มิ.ย. 55

เวลา 08:00-15:30

  • 10,360รายการ