MEA MEA
MEA MEA MEA
MEA
ขนาด
แสดงผล
  • C
  • C
  • C
  • C
Search
  • MEA

การจัดซื้อจัดจ้างในประเทศ

หน้าหลัก » จัดซื้อจัดจ้าง และจ่ายเงิน » จัดซื้อจัดจ้างตามมาตรา 7 / ข้อบังคับ กฟน. » การจัดซื้อจัดจ้างในประเทศ
จัดซื้อจัดจ้าง และจ่ายเงิน

การจัดซื้อจัดจ้างในประเทศ

รายละเอียดใบสอบราคา

  เลขที่ : จจ.(ซ)/รฟ.5/035/2564 ลว. 18 มิถุนายน 2564
  เรื่อง : ซื้อพร้อมติดตั้งตู้แผงสวิตซ์ไฟฟ้าแรงต่ำ พร้อมอุปกรณ์ประกอบ จำนวน 1 ชุด ที่ กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข
  รายละเอียด :  ซื้อพร้อมติดตั้งตู้แผงสวิตซ์ไฟฟ้าแรงต่ำ พร้อมอุปกรณ์ประกอบ จำนวน 1 ชุด ที่ กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข

*เปิดซองวันที่ 25 มิถุนายน 2564 เวลา 11.00 น.*

ผู้ควบคุมงาน นายสุธีร์  ทองแท้   โทร. 084-877-4105*
  ติดต่อขอรับรายละเอียด วันที่ : 18 มิ.ย. 64 - 24 มิ.ย. 64   ระหว่างเวลา 07:30  - 15:00    
  สถานที่ขอรับรายละเอียด :
  ราคาแบบชุดละ : รายละเอียดราคาเพิ่มเติม :
  กำหนดยื่นซองเสนอราคาวันที่ : 18 มิ.ย. 64 - 24 มิ.ย. 64    ระหว่างเวลา 07:30 น. - 15:00 น.
  กำหนดเปิดซอง วันที่ : 25 มิ.ย. 64    ระหว่างเวลา 11:00 น. -  เป็นต้นไป
  สถานที่ยื่นซองเสนอราคา : อาคาร 2 ชั้น 8 แผนกจัดซื้อจัดจ้าง/ฝ่ายธุรกิจบริการและคุณภาพไฟฟ้า กฟน.ธนบุรี
  สอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข : 02-878-5331
  ไฟล์แนบ : ใบเสนอราคา จจ.(ซ)-รฟ.5-035-2564.pdf    [download]
  ประกาศร่าง TOR (ที่เกี่ยวข้อง) : -
  สรุปผลจัดซื้อ-จัดจ้าง (ที่เกี่ยวข้อง) : -
  หมายเหตุ :
  ประกาศ ณ วันที่ : 18 มิ.ย. 64
    ผู้ลงประกาศ : นางรัชนี ครุสาตะ
ตำแหน่ง : พนักงานจัดหาพัสดุ 7
Email :