MEA MEA
MEA MEA MEA
MEA
ขนาด
แสดงผล
  • C
  • C
  • C
  • C
Search
  • MEA

ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก (รายไตรมาส)

หน้าหลัก » จัดซื้อจัดจ้าง และจ่ายเงิน » จัดซื้อจ้างตาม พรบ. จัดซื้อจัดจ้าง พ.ศ. 2560 » ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก (รายไตรมาส)

ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก (รายไตรมาส)

จำนวนประกาศ (380 รายการ)

ประกาศเลขที่
คำอธิบายประกาศ
วิธีจัดซื้อจัดจ้าง
64077006767 การจัดซื้อจัดจ้างพัสดุสำหรับการป้องกันควบคุมหรือรักษาโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 ระหว่างเดือน เม.ย.64 ถึงเดือนมิ.ย.64
จัดซื้อจัดจ้างโดยวิธีเฉพาะเจาะจง
64077006652 การจัดซื้อจัดจ้าง ระหว่างเดือนเมษายน 64 ถึงเดือนมิถุนายน 64 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
จัดซื้อจัดจ้างโดยวิธีเฉพาะเจาะจง
MC21A032 ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำไตรมาสที่ 2 เมย.2564-มิย.2564
จัดซื้อจัดจ้างโดยวิธีเฉพาะเจาะจง
64067552972 ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือก และสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือประจำไตรมาสที่ 2
จัดซื้อจัดจ้างโดยวิธีเฉพาะเจาะจง
บท.ฟขล. ไตรมาสที่ 1/64 บท.ฟขล. ไตรมาสที่ 1/64
จัดซื้อจัดจ้างโดยวิธีเฉพาะเจาะจง
บท.ฟขล. ไตรมาสที่ 4/63 บท.ฟขล. ไตรมาสที่ 4/63
จัดซื้อจัดจ้างโดยวิธีเฉพาะเจาะจง
บท.ฟขล. ไตรมาสที่ 3/63 บท.ฟขล. ไตรมาสที่ 3/63
จัดซื้อจัดจ้างโดยวิธีเฉพาะเจาะจง
64057075372 ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกประจำไตรมาสที่1
จัดซื้อจัดจ้างโดยวิธีเฉพาะเจาะจง
64057034022 การจัดซื้อจัดจ้าง ระหว่างเดือน ม.ค. 2564 ถึงเดือน มี.ค. 2564
จัดซื้อจัดจ้างโดยวิธีเฉพาะเจาะจง
64047424189 การจัดซืื้อจัดจ้างไม่เกิน 100,000 บาท วิธีเฉพาะเจาะจง
จัดซื้อจัดจ้างโดยวิธีเฉพาะเจาะจง
64047417044 การจัดซื้อจัดจ้าง ระหว่างเดือน ม.ค.2564 ถึงเดือน มี.ค. 2564 (ฝตพ.)
จัดซื้อจัดจ้างโดยวิธีเฉพาะเจาะจง
64047412010 การจัดซื้อจัดจ้าง ระหว่างเดือน ม.ค. 2564 ถึงเดือน มี.ค. 2564 กบย.2 ซร.มีนบุรี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
จัดซื้อจัดจ้างโดยวิธีเฉพาะเจาะจง
  • 380รายการ