MEA MEA
MEA MEA MEA
MEA

ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก (รายไตรมาส)

หน้าหลัก » จัดซื้อจัดจ้าง และจ่ายเงิน » จัดซื้อจ้างตาม พรบ. จัดซื้อจัดจ้าง พ.ศ. 2560 » ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก (รายไตรมาส)

ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก (รายไตรมาส)

จัดซื้อจัดจ้างโดยวิธีเฉพาะเจาะจง

หน่วยงาน
ฝ่ายบริหารงานกลาง การไฟฟ้านครหลวงเขต
วิธีการจัดหา
จัดซื้อจัดจ้างโดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ปีงบประมาณ
2562
เดือน/ปี ที่ซื้อหรือจ้างตั้งแต่
1 / 2562 ถึง 3 / 2562
เลขที่โครงการ
62047047092
ชื่อโครงการ
การจัดซ้ือจัดจ้าง ระหว่างเดือน มกราคม 2562-มีนาคม 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
จำนวนเงินรวมที่จัดซื้อจัดจ้าง
27,327.48 บาท
เอกสารประกาศผู้ได้รับการคัดเลือกและรายละเอียดแนบท้ายประกาศฯ
รายละเอียดแนบท้ายประกาศ
ทะเบียนควบคุม.xlsx [ขนาดไฟล์ : 26.99 KB]
ประกาศ ณ. วันที่
4 เม.ย. 62