MEA MEA
MEA MEA MEA
MEA

ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก (รายไตรมาส)

หน้าหลัก » จัดซื้อจัดจ้าง และจ่ายเงิน » จัดซื้อจ้างตาม พรบ. จัดซื้อจัดจ้าง พ.ศ. 2560 » ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก (รายไตรมาส)

ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก (รายไตรมาส)

จัดซื้อจัดจ้างโดยวิธีเฉพาะเจาะจง

หน่วยงาน
ฝ่ายจัดการยานพาหนะ
วิธีการจัดหา
จัดซื้อจัดจ้างโดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ปีงบประมาณ
2564
เดือน/ปี ที่ซื้อหรือจ้างตั้งแต่
10 / 2563 ถึง 12 / 2563
เลขที่โครงการ
64017465127
ชื่อโครงการ
การจัดซื้อจัดจ้าง ระหว่างเดือน ต.ค. 2563 ถึงเดือน ธ.ค. 2563 ซร.2-1 (ก-จ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
จำนวนเงินรวมที่จัดซื้อจัดจ้าง
323,878.16 บาท
เอกสารประกาศผู้ได้รับการคัดเลือกและรายละเอียดแนบท้ายประกาศฯ
บางกะปิ.pdf [ขนาดไฟล์ : 2.62 MB]
รายละเอียดแนบท้ายประกาศ
บางกะปิ.pdf [ขนาดไฟล์ : 2.62 MB]
ประกาศ ณ. วันที่
25 ม.ค. 64