MEA MEA
MEA MEA MEA
MEA

ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก (รายไตรมาส)

หน้าหลัก » จัดซื้อจัดจ้าง และจ่ายเงิน » จัดซื้อจ้างตาม พรบ. จัดซื้อจัดจ้าง พ.ศ. 2560 » ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก (รายไตรมาส)

ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก (รายไตรมาส)

จัดซื้อจัดจ้างโดยวิธีเฉพาะเจาะจง

หน่วยงาน
ฝ่ายจัดการยานพาหนะ
วิธีการจัดหา
จัดซื้อจัดจ้างโดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ปีงบประมาณ
2564
เดือน/ปี ที่ซื้อหรือจ้างตั้งแต่
1 / 2564 ถึง 3 / 2564
เลขที่โครงการ
64047253023
ชื่อโครงการ
การจัดซื้อจัดจ้างระหว่างเดือน ม.ค.2564 ถึงเดือน มี.ค.2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ซถ.2บางพลี
จำนวนเงินรวมที่จัดซื้อจัดจ้าง
273,179.07 บาท
เอกสารประกาศผู้ได้รับการคัดเลือกและรายละเอียดแนบท้ายประกาศฯ
รายละเอียดแนบท้ายประกาศ
รายงานไตรมาส 1 ปี2564.xlsx [ขนาดไฟล์ : 21.4 KB]
ประกาศ ณ. วันที่
21 เม.ย. 64