MEA MEA
MEA MEA MEA
MEA

ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก (รายไตรมาส)

หน้าหลัก » จัดซื้อจัดจ้าง และจ่ายเงิน » จัดซื้อจ้างตาม พรบ. จัดซื้อจัดจ้าง พ.ศ. 2560 » ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก (รายไตรมาส)

ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก (รายไตรมาส)

จัดซื้อจัดจ้างโดยวิธีเฉพาะเจาะจง

หน่วยงาน
ฝ่ายอุปกรณ์งานจำหน่าย
วิธีการจัดหา
จัดซื้อจัดจ้างโดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ปีงบประมาณ
2564
เดือน/ปี ที่ซื้อหรือจ้างตั้งแต่
1 / 2564 ถึง 3 / 2564
เลขที่โครงการ
64047257648
ชื่อโครงการ
ประกาศผลผู้ได้รับการคัดเลือกไตรมาสที่ 1/2564
จำนวนเงินรวมที่จัดซื้อจัดจ้าง
973,379.00 บาท
เอกสารประกาศผู้ได้รับการคัดเลือกและรายละเอียดแนบท้ายประกาศฯ
ไตรมาส 1.pdf [ขนาดไฟล์ : 1.58 MB]
รายละเอียดแนบท้ายประกาศ
ประกาศ ณ. วันที่
21 เม.ย. 64