MEA MEA
MEA MEA MEA
MEA

ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก (รายไตรมาส)

หน้าหลัก » จัดซื้อจัดจ้าง และจ่ายเงิน » จัดซื้อจ้างตาม พรบ. จัดซื้อจัดจ้าง พ.ศ. 2560 » ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก (รายไตรมาส)

ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก (รายไตรมาส)

จัดซื้อจัดจ้างโดยวิธีเฉพาะเจาะจง

หน่วยงาน
ฝ่ายการแพทย์
วิธีการจัดหา
จัดซื้อจัดจ้างโดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ปีงบประมาณ
2564
เดือน/ปี ที่ซื้อหรือจ้างตั้งแต่
4 / 2564 ถึง 6 / 2564
เลขที่โครงการ
MC21A032
ชื่อโครงการ
ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำไตรมาสที่ 2 เมย.2564-มิย.2564
จำนวนเงินรวมที่จัดซื้อจัดจ้าง
554,954.00 บาท
เอกสารประกาศผู้ได้รับการคัดเลือกและรายละเอียดแนบท้ายประกาศฯ
รายละเอียดแนบท้ายประกาศ
แนบไครมาส2.xls [ขนาดไฟล์ : 1.83 MB]
ประกาศ ณ. วันที่
1 ก.ค. 64