MEA MEA
MEA MEA MEA
MEA

ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก (รายไตรมาส)

หน้าหลัก » จัดซื้อจัดจ้าง และจ่ายเงิน » จัดซื้อจ้างตาม พรบ. จัดซื้อจัดจ้าง พ.ศ. 2560 » ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก (รายไตรมาส)

ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก (รายไตรมาส)

จัดซื้อจัดจ้างโดยวิธีเฉพาะเจาะจง

หน่วยงาน
ฝ่ายอุปกรณ์งานจำหน่าย
วิธีการจัดหา
จัดซื้อจัดจ้างโดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ปีงบประมาณ
2562
เดือน/ปี ที่ซื้อหรือจ้างตั้งแต่
1 / 2562 ถึง 3 / 2562
เลขที่โครงการ
62047247878
ชื่อโครงการ
การจัดซื้อจัดจ้าง ระหว่างเดือน ม.ค. 2562 ถึงเดือน มี.ค. 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
จำนวนเงินรวมที่จัดซื้อจัดจ้าง
1,993,964.75 บาท
เอกสารประกาศผู้ได้รับการคัดเลือกและรายละเอียดแนบท้ายประกาศฯ
ไตรมาส1 ม.ค.-มี.ค 62 .pdf [ขนาดไฟล์ : 1.65 MB]
รายละเอียดแนบท้ายประกาศ
ไตรมาส1 ม.ค.-มี.ค 62 .xlsx [ขนาดไฟล์ : 99.98 KB]
ประกาศ ณ. วันที่
19 เม.ย. 62