MEA MEA
MEA MEA MEA
MEA
ขนาด
แสดงผล
  • C
  • C
  • C
  • C
Search
  • MEA

ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก (รายไตรมาส)

หน้าหลัก » จัดซื้อจัดจ้าง และจ่ายเงิน » จัดซื้อจ้างตาม พรบ. จัดซื้อจัดจ้าง พ.ศ. 2560 » ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก (รายไตรมาส)

ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก (รายไตรมาส)

จำนวนประกาศ (380 รายการ)

ประกาศเลขที่
คำอธิบายประกาศ
วิธีจัดซื้อจัดจ้าง
64047399764 การจัดซื้อจัดจ้าง ระหว่างเดือน ม.ค.2564 ถึงเดือน มี.ค. 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ฝตพ.)
จัดซื้อจัดจ้างโดยวิธีเฉพาะเจาะจง
จัดซื้อจัดจ้าง รายไตรมาสที่ 1 เดือนมกราคม-มีนาคม 2564 ซถ.2ป(สมุทรปราการ)
จัดซื้อจัดจ้างโดยวิธีเฉพาะเจาะจง
64047386940 การจัดซื้อจัดจ้าง ระหว่างเดือน ม.ค. 2564 ถึงเดือน มี.ค. 2564 (ซร.2-1 ก-จ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
จัดซื้อจัดจ้างโดยวิธีเฉพาะเจาะจง
64047385304 ประกาศไตรมาสที่ 1 ม.ค.-มี.ค. 2564 การจัดซื้อจัดจ้าง กบย1 ซร1-3บางขุนเทียน ประกาศไตรมาสที่ 1 ม.ค.-มี.ค. 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
จัดซื้อจัดจ้างโดยวิธีเฉพาะเจาะจง
64047369870 ประกาศผลผู้ชนะ ไตรมาสที่ 1 กบย2 ซร2-3บางเขน ปี64 (บท_ตรวจสอบแล้ว)
จัดซื้อจัดจ้างโดยวิธีเฉพาะเจาะจง
64047368795 ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้าง รายไตรมาสที่ 1 ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้าง รายไตรมาสที่ 1
จัดซื้อจัดจ้างโดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ฝพป.64047315032 จัดซื้อจัดจ้าง ประจำไตรมาสที่1 ม.ค.-มี.ค.64
จัดซื้อจัดจ้างโดยวิธีเฉพาะเจาะจง
64047314011 การจัดซื้อจัดจ้าง ระหว่างเดือน ม.ค. 2564 ถึงเดือน มี.ค. 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
จัดซื้อจัดจ้างโดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศผู้ชนะจัดซื้อจัดจ้างไตรมาสที่1 ม.ค.-มี.ค.64
จัดซื้อจัดจ้างโดยวิธีเฉพาะเจาะจง
64047287808 จัดซื้อจัดจ้างเดือนมกราคม 2564 ถึงเดือนมีนาคม 2564
จัดซื้อจัดจ้างโดยวิธีเฉพาะเจาะจง
64047286304 การจัดซื้อจัดจ้าง ระหว่างเดือนมกราคม 64 ถึงเดือนมีนาคม 64 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
จัดซื้อจัดจ้างโดยวิธีเฉพาะเจาะจง
64047278599 ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ ๑ (เดือนมกราคม พ.ศ.๒๕๖๔ ถึง เดือนมีนาคม พ.ศ.๒๕๖๔) : ซร.2-2(คลองเตย)
จัดซื้อจัดจ้างโดยวิธีเฉพาะเจาะจง
  • 380รายการ