MEA MEA
MEA MEA MEA
MEA
ขนาด
แสดงผล
  • C
  • C
  • C
  • C
Search
  • MEA

ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก (รายไตรมาส)

หน้าหลัก » จัดซื้อจัดจ้าง และจ่ายเงิน » จัดซื้อจ้างตาม พรบ. จัดซื้อจัดจ้าง พ.ศ. 2560 » ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก (รายไตรมาส)

ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก (รายไตรมาส)

จำนวนประกาศ (380 รายการ)

ประกาศเลขที่
คำอธิบายประกาศ
วิธีจัดซื้อจัดจ้าง
62077352788 ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ ๒ (เดือนเมษายน พ.ศ.๒๕๖๒ ถึง เดือนมิถุนายน พ.ศ.๒๕๖๒) : ซร.2-2(คลองเตย)
จัดซื้อจัดจ้างโดยวิธีเฉพาะเจาะจง
62077351607 การจัดซื้อจัดจ้าง ระหว่างเดือน เม.ย. 2562 ถึงเดือน มิ.ย. 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ฝจย./กบย.2/ซร.2-1บางกะปิ-นวลจันทร์)
จัดซื้อจัดจ้างโดยวิธีเฉพาะเจาะจง
62077350543 บท./ฝจย. การจัดซื้อจัดจ้าง ระหว่างเดือน เม.ย. 2562 ถึงเดือน มิ.ย. 2562 (แผนกบริหารทั่วไป) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
จัดซื้อจัดจ้างโดยวิธีเฉพาะเจาะจง
62077336500 การจัดซื้อจัดจ้าง รายการยาและเวชภัณฑ์ ระหว่างเดือน เม.ย. 2562 ถึงเดือน มิ.ย. 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
จัดซื้อจัดจ้างโดยวิธีเฉพาะเจาะจง
62077320198 ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือก และสาระสาคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจาไตรมาสที่ 2 (เดือนเมษายน พ.ศ.2562 ถึง เดือนมิถุนายน พ.ศ.2562)ซร.1-1ยานนาวา
จัดซื้อจัดจ้างโดยวิธีเฉพาะเจาะจง
62077293910 ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือก และสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ 2 (เดือนเมษายน พ.ศ.2562 ถึง เดือนมิถุนายน พ.ศ.2562) กบย.2/ซร.2-3 นนทบุรี
จัดซื้อจัดจ้างโดยวิธีเฉพาะเจาะจง
62077293910 ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือก และสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ 2 (เดือนเมษายน พ.ศ.2562 ถึง เดือนมิถุนายน พ.ศ.2562) กบย.2/ซร.2-3 นนทบุรี
จัดซื้อจัดจ้างโดยวิธีเฉพาะเจาะจง
62077282475 ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือก และสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ 2 (เดือนเมษายน พ.ศ.2562 ถึง เดือนมิถุนายน พ.ศ.2562) กบย.1/ซร.1-2ธนบุรี
จัดซื้อจัดจ้างโดยวิธีเฉพาะเจาะจง
62077288742 ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือก ประจำไตรมาสที่ ๒ (เดือนเมษายน พ.ศ.๒๕๖๒ ถึง เดือนมิถุนายน พ.ศ.๒๕๖๒) กบย1/ซร.1-2 บางบัวทอง
จัดซื้อจัดจ้างโดยวิธีเฉพาะเจาะจง
62077283955 ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือก และสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ 2 (เดือนเมษายน พ.ศ.2562 ถึง เดือนมิถุนายน พ.ศ.2562) กบย.1/ซร.1-2บางใหญ่
จัดซื้อจัดจ้างโดยวิธีเฉพาะเจาะจง
62077256129 การจัดซื้อจัดจ้าง ระหว่างเดือน เม.ย. 2562 ถึงเดือน พ.ค. 2562 กองลูกค้าสัมพันธ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
จัดซื้อจัดจ้างโดยวิธีเฉพาะเจาะจง
การจัดซื้อจัดจ้างระหว่างเดือนเมษายน 2562 ถึง มิถุนายน 2562 คลองเตย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
จัดซื้อจัดจ้างโดยวิธีเฉพาะเจาะจง
  • 380รายการ