MEA MEA
MEA MEA MEA
MEA
ขนาด
แสดงผล
  • C
  • C
  • C
  • C
Search
  • MEA

ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก (รายไตรมาส)

หน้าหลัก » จัดซื้อจัดจ้าง และจ่ายเงิน » จัดซื้อจ้างตาม พรบ. จัดซื้อจัดจ้าง พ.ศ. 2560 » ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก (รายไตรมาส)

ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก (รายไตรมาส)

จำนวนประกาศ (380 รายการ)

ประกาศเลขที่
คำอธิบายประกาศ
วิธีจัดซื้อจัดจ้าง
62077216191 ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ที่ได้รับคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ 2
จัดซื้อจัดจ้างโดยวิธีเฉพาะเจาะจง
62077197880 ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ 2
จัดซื้อจัดจ้างโดยวิธีเฉพาะเจาะจง
62077182328 ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำไตรมาสที่ 2 เดือน เมษายน - มิถุนายน 2562
จัดซื้อจัดจ้างโดยวิธีเฉพาะเจาะจง
62077168566 การจัดซื้อจัดจ้าง ระหว่างเดือน เม.ย. 2562 ถึงเดือน มิ.ย. 2562 (นฤชา ฝกพ.) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
จัดซื้อจัดจ้างโดยวิธีเฉพาะเจาะจง
62077040639 ประกาศผู้ชนะการจัดซ้ือจัดจ้าง ไตรมาส 2
จัดซื้อจัดจ้างโดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกประจำไตรมาสที่ 1
จัดซื้อจัดจ้างโดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือก ไตรมาสที่ 1 (ม.ค.-มี.ค.)
จัดซื้อจัดจ้างโดยวิธีเฉพาะเจาะจง
62057143771 ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำไตรมาสที่ 1 เดือน มกราคม - มีนาคม 2562
จัดซื้อจัดจ้างโดยวิธีเฉพาะเจาะจง
62047347178 การจัดซื้อจัดจ้าง ระหว่างเดือน ม.ค.2562 ถึงเดือน มี.ค.2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
จัดซื้อจัดจ้างโดยวิธีเฉพาะเจาะจง
การจัดซื้อจัดจ้างโดยวิธีเฉพาะเจาะจง
จัดซื้อจัดจ้างโดยวิธีเฉพาะเจาะจง
62047438940 การจัดซื้อจัดจ้างระหว่างเดือน ม.ค.62 ถึงเดือน มี.ค.62
จัดซื้อจัดจ้างโดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้าง (ไตรมาสที่ 1)
จัดซื้อจัดจ้างโดยวิธีเฉพาะเจาะจง
  • 380รายการ