MEA MEA
MEA MEA MEA
MEA
ขนาด
แสดงผล
  • C
  • C
  • C
  • C
Search
  • MEA

ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก (รายไตรมาส)

หน้าหลัก » จัดซื้อจัดจ้าง และจ่ายเงิน » จัดซื้อจ้างตาม พรบ. จัดซื้อจัดจ้าง พ.ศ. 2560 » ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก (รายไตรมาส)

ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก (รายไตรมาส)

จำนวนประกาศ (380 รายการ)

ประกาศเลขที่
คำอธิบายประกาศ
วิธีจัดซื้อจัดจ้าง
64047257648 ประกาศผลผู้ได้รับการคัดเลือกไตรมาสที่ 1/2564
จัดซื้อจัดจ้างโดยวิธีเฉพาะเจาะจง
64047253023 การจัดซื้อจัดจ้างระหว่างเดือน ม.ค.2564 ถึงเดือน มี.ค.2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ซถ.2บางพลี
จัดซื้อจัดจ้างโดยวิธีเฉพาะเจาะจง
64047249755 ประกาศผลผู้ชนะจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ
จัดซื้อจัดจ้างโดยวิธีเฉพาะเจาะจง
64047225232 การจัดซื่อจัดจ้างระหว่างเดือนมกราคม -มีนาคม 2564
จัดซื้อจัดจ้างโดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศผู้ชนะจัดซื้อจัดจ้าง ไตรมาสที่ 1 ม.ค.. - มี.ค. 64 - ฝผก.
จัดซื้อจัดจ้างโดยวิธีเฉพาะเจาะจง
64047205353 การจัดซื้อจัดจ้าง ระหว่างเดือน ม.ค. 2564 ถึงเดือน มี.ค. 2564 ฝ่ายจัดการยานพาหนะและเครื่องมือกล กบย.1 ซร.1-3 ราษฎร์บูรณะ
จัดซื้อจัดจ้างโดยวิธีเฉพาะเจาะจง
64047202274 การจัดซื้อจัดจ้าง ระหว่างเดือน ม.ค. 2564 ถึงเดือน มี.ค. 2564 (ฝกพ.-นฤชา) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
จัดซื้อจัดจ้างโดยวิธีเฉพาะเจาะจง
64047175646 การจัดซื้อจัดจ้างระหว่าง เดือน ม.ค. 64 - เดือน มี.ค. 64 (ซร.1-1 ยานนาวา)
จัดซื้อจัดจ้างโดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศผู้ชนะรายไตรมาส ที่ 1 ปี 2564 (ฝศก.)
จัดซื้อจัดจ้างโดยวิธีเฉพาะเจาะจง
64047123289 การจัดซื้อจัดจ้าง ระหว่างเดือน ม.ค. 2564 ถึงเดือน มี.ค. 2564 (กบย.1/ซร.1-2บางบัวทอง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
จัดซื้อจัดจ้างโดยวิธีเฉพาะเจาะจง
64047122845 การจัดซื้อจัดจ้าง ระหว่างเดือน ม.ค. 2564 ถึงเดือน มี.ค. 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ซร.1-1ล.
จัดซื้อจัดจ้างโดยวิธีเฉพาะเจาะจง
การจัดซื้อจัดจ้าง ระหว่างเดือน ม.ค. 2564 ถึงเดือน มี.ค. 2564 ของ ฝจย./กบย.1 ซร.1-2บางบัวทอง
จัดซื้อจัดจ้างโดยวิธีเฉพาะเจาะจง
  • 380รายการ