MEA MEA
MEA MEA MEA
MEA
ขนาด
แสดงผล
  • C
  • C
  • C
  • C
Search
  • MEA

ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก (รายไตรมาส)

หน้าหลัก » จัดซื้อจัดจ้าง และจ่ายเงิน » จัดซื้อจ้างตาม พรบ. จัดซื้อจัดจ้าง พ.ศ. 2560 » ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก (รายไตรมาส)

ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก (รายไตรมาส)

จำนวนประกาศ (380 รายการ)

ประกาศเลขที่
คำอธิบายประกาศ
วิธีจัดซื้อจัดจ้าง
62047435822 ประกาศผลผู้ชนะ ไตรมาสที่ 1 กบย2 ซร2-3บางเขน (บท_ตรวจสอบแล้ว)
จัดซื้อจัดจ้างโดยวิธีเฉพาะเจาะจง
62047435097 ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือก และสาระสาคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ 1 (เดือนมกราคม พ.ศ.2562 ถึง เดือนมีนาคม พ.ศ 2562) ซร2-3 นนทบุรี
จัดซื้อจัดจ้างโดยวิธีเฉพาะเจาะจง
รายละเอียดแนบท้ายประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือก และสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ
จัดซื้อจัดจ้างโดยวิธีเฉพาะเจาะจง
62047435068 การจัดซื้อจัดจ้าง ระหว่างเดือน ม.ค. 2562 ถึงเดือน มี.ค. 2562 ซร.1-2 บางบัวทอง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
จัดซื้อจัดจ้างโดยวิธีเฉพาะเจาะจง
62047435108 ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือประจำไตรมาสที่1(เดือนมกราคม พ.ศ.2562 ถึง เดือนมีนาคม พ.ศ.2562) ซถ.2พ
จัดซื้อจัดจ้างโดยวิธีเฉพาะเจาะจง
62047433634 ประกาศผลชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือก และสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ 1 (เดือนมกราคม พ.ศ. 2562 ถึง เดือนมีนาคม พ.ศ. 2562) กบย.1 ซร.1-3 ราษฎร์บูรณะ
จัดซื้อจัดจ้างโดยวิธีเฉพาะเจาะจง
62047433044 ประกาศผลชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือก และสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ 1 (เดือนมกราคม พ.ศ. 2562 ถึง เดือนมีนาคม พ.ศ. 2562) กบย.1 ซร.1-3 บางขุนเทียน
จัดซื้อจัดจ้างโดยวิธีเฉพาะเจาะจง
62047433461 การจัดซื้อจัดจ้าง ระหว่างเดือน ม.ค. 2562 ถึงเดือน มี.ค. 2562 กบย.2 ซร.มีนบุรี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
จัดซื้อจัดจ้างโดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือก (รายไตรมาส) ซถ2.สมุทรปราการ
จัดซื้อจัดจ้างโดยวิธีเฉพาะเจาะจง
การจัดซื้อจัดจ้าง ระหว่างเดือน ม.ค. 2562 ถึงเดือน มี.ค. 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ฝจย./กบย.2/ซร.2-1บางกะปิ-นวลจันทร์)
จัดซื้อจัดจ้างโดยวิธีเฉพาะเจาะจง
62047431655 ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ ๑ (เดือนมกราคม พ.ศ.๒๕๖๒ ถึง เดือนมีนาคม พ.ศ.๒๕๖๒) : ซร.2-2(คลองเตย)
จัดซื้อจัดจ้างโดยวิธีเฉพาะเจาะจง
62047417710 การจัดซื้อจัดจ้างระหว่างเดือน มกราคม ถึงเดือน มีนาคม 2562 แผนกบริหารทั่วไป
จัดซื้อจัดจ้างโดยวิธีเฉพาะเจาะจง
  • 380รายการ