MEA MEA
MEA MEA MEA
MEA
ขนาด
แสดงผล
  • C
  • C
  • C
  • C
Search
  • MEA

ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก (รายไตรมาส)

หน้าหลัก » จัดซื้อจัดจ้าง และจ่ายเงิน » จัดซื้อจ้างตาม พรบ. จัดซื้อจัดจ้าง พ.ศ. 2560 » ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก (รายไตรมาส)

ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก (รายไตรมาส)

จำนวนประกาศ (380 รายการ)

ประกาศเลขที่
คำอธิบายประกาศ
วิธีจัดซื้อจัดจ้าง
62047417358 ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือก และสาระสาคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจาไตรมาสที่ ๑ (เดือนมกราคม พ.ศ.๒๕๖๒ ถึง เดือนมีนาคม พ.ศ.๒๕๖๒)ซร.1-1ยานนาวา
จัดซื้อจัดจ้างโดยวิธีเฉพาะเจาะจง
62047417306 ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือก และสาระส าคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ กบย1 /ซร.1-2ธนบุรี
จัดซื้อจัดจ้างโดยวิธีเฉพาะเจาะจง
62047403429 การจัดซื้อจัดจ้าง กองว่าจ้างและบริหารสัญญา ฝ่ายบริหารสัญญา การไฟฟ้านครหลวง ประจำไตรมาสที่ 1 (เดือนมกราคม 2562 ถึง เดือนมีนาคม 2562) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
จัดซื้อจัดจ้างโดยวิธีเฉพาะเจาะจง
62047410087 ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือก และสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ กบย.1 ซร.1-2 บางใหญ่
จัดซื้อจัดจ้างโดยวิธีเฉพาะเจาะจง
62047376898 การจัดซื้อจัดจ้าง ระหว่างเดือน ม.ค. 2562 ถึงเดือน มี.ค. 2562 กองลูกค้าสัมพันธ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
จัดซื้อจัดจ้างโดยวิธีเฉพาะเจาะจง
62047357232 การจัดซื้อจัดจ้าง ระหว่างเดือน ม.ค.2562 ถึงเดือน มี.ค.2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
จัดซื้อจัดจ้างโดยวิธีเฉพาะเจาะจง
62047378270 บท/ฝจย. ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือก และสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ ๑ (เดือนมกราคม พ.ศ.๒๕๖๒ ถึง เดือนมีนาคม พ.ศ.๒๕๖๒) แผนกบริหารทั่วไป
จัดซื้อจัดจ้างโดยวิธีเฉพาะเจาะจง
62047410060 การจัดซื้อจัดจ้าง ระหว่างเดือน ม.ค. 2562 ถึงเดือน มี.ค. 2562 กองการตลาด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
จัดซื้อจัดจ้างโดยวิธีเฉพาะเจาะจง
62047373348 การจัดซื้อจัดจ้าง ระหว่างเดือน ม.ค. 2562 ถึงเดือน มี.ค. 2562 ( บท. ฝกพ. ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
จัดซื้อจัดจ้างโดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือประจำไตรมาสที่ 1 (เดือนมกราคม 2562 ถึงมีนาคม 2562)
จัดซื้อจัดจ้างโดยวิธีเฉพาะเจาะจง
การจัดจ้างโดยวิธีเฉพาะเจาะจง มกราคม-มีนาคม 2562
จัดซื้อจัดจ้างโดยวิธีเฉพาะเจาะจง
62047100532 ประกาศผลผู้ชนะเสนอการจัดซื้อจัดจ้าง หรือผู้ได้รับการคัดเลือก และสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนัง ประจำไตรมาสที่ 1 (เดือน มกราคม 2562 ถึง เดือน มีนาคม 2562)
จัดซื้อจัดจ้างโดยวิธีเฉพาะเจาะจง
  • 380รายการ