MEA MEA
MEA MEA MEA
MEA
ขนาด
แสดงผล
  • C
  • C
  • C
  • C
Search
  • MEA

ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก (รายไตรมาส)

หน้าหลัก » จัดซื้อจัดจ้าง และจ่ายเงิน » จัดซื้อจ้างตาม พรบ. จัดซื้อจัดจ้าง พ.ศ. 2560 » ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก (รายไตรมาส)

ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก (รายไตรมาส)

จำนวนประกาศ (380 รายการ)

ประกาศเลขที่
คำอธิบายประกาศ
วิธีจัดซื้อจัดจ้าง
64027010295 การจัดซื้อจัดจ้าง ระหว่างเดือน ต.ค. 2563 ถึงเดือน ธ.ค. 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
จัดซื้อจัดจ้างโดยวิธีเฉพาะเจาะจง
64027010295 การจัดซื้อจัดจ้าง ระหว่างเดือน ต.ค. 2563 ถึงเดือน ธ.ค. 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
จัดซื้อจัดจ้างโดยวิธีเฉพาะเจาะจง
64017558945 จัดซื้อจัดจ้างเดือนตุลาคม 2563 ถึงเดือนธันวาคม 2563
จัดซื้อจัดจ้างโดยวิธีเฉพาะเจาะจง
64017549274 การจัดซืื้อจัดจ้างไม่เกิน 100,000 บาท วิธีเฉพาะเจาะจง
จัดซื้อจัดจ้างโดยวิธีเฉพาะเจาะจง
64017542138ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้าง รายไตรมาสที่ 4 ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้าง รายไตรมาสที่ 4
จัดซื้อจัดจ้างโดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศ ไตรมาส 4/63 ซถ.2สมุทรปราการ
จัดซื้อจัดจ้างโดยวิธีเฉพาะเจาะจง
64017524273 ประกาศผลผู้ชนะ ไตรมาสที่ 4 ปี63กบย2 ซร.มีนบุรี
จัดซื้อจัดจ้างโดยวิธีเฉพาะเจาะจง
64017513974 งานจัดซื้อจัดจ้างบุคลากรทา่งการแพทย์ ของ ฝกพ.
จัดซื้อจัดจ้างโดยวิธีเฉพาะเจาะจง
64017487896 ประกาศผลผู้ชนะจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ
จัดซื้อจัดจ้างโดยวิธีเฉพาะเจาะจง
64017475372 ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกประจำไตรมาสที่ 4
จัดซื้อจัดจ้างโดยวิธีเฉพาะเจาะจง
64017465127 การจัดซื้อจัดจ้าง ระหว่างเดือน ต.ค. 2563 ถึงเดือน ธ.ค. 2563 ซร.2-1 (ก-จ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
จัดซื้อจัดจ้างโดยวิธีเฉพาะเจาะจง
64017032107 การจัดซื้อจัดจ้างระหว่าง เดือนตุลาคม 2563 ถึง ธันวาคม 2563
จัดซื้อจัดจ้างโดยวิธีเฉพาะเจาะจง
  • 380รายการ