MEA MEA
MEA MEA MEA
MEA
ขนาด
แสดงผล
  • C
  • C
  • C
  • C
Search
  • MEA

ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก (รายไตรมาส)

หน้าหลัก » จัดซื้อจัดจ้าง และจ่ายเงิน » จัดซื้อจ้างตาม พรบ. จัดซื้อจัดจ้าง พ.ศ. 2560 » ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก (รายไตรมาส)

ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก (รายไตรมาส)

จำนวนประกาศ (380 รายการ)

ประกาศเลขที่
คำอธิบายประกาศ
วิธีจัดซื้อจัดจ้าง
64017428134 ประกาศผลผู้ชนะ ไตรมาสที่ 4 ปี63กบย2 ซร2-3บางเขน (บท_ตรวจสอบแล้ว)
จัดซื้อจัดจ้างโดยวิธีเฉพาะเจาะจง
64017425190 การจัดซื้อจัดจ้าง ระหว่างเดือน ต.ค. 2563 ถึงเดือน ธ.ค. 2563 ฝ่ายจัดการยานพาหนะและเครื่องมือกล ราษฎร์บูรณะ ซร.ร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
จัดซื้อจัดจ้างโดยวิธีเฉพาะเจาะจง
64017423761 การจัดซื้อจัดจ้าง ระหว่างเดือน ต.ค. 2563 ถึงเดือน ธ.ค. 2563 ฝ่ายจัดการยานพาหนะและเครื่องมือกล บางขุนเทียน ซร.ท โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
จัดซื้อจัดจ้างโดยวิธีเฉพาะเจาะจง
64017334553 การจัดซื้อจัดจ้าง กองการตลาด ฝ่ายการตลาดและลูกค้าสัมพันธ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจงไม่เกินหนึ่งแสนบาท
จัดซื้อจัดจ้างโดยวิธีเฉพาะเจาะจง
64017331984 การจัดซื้อจัดจ้างระหว่างเดือน ต.ค.2563 ถึงเดือน ธ.ค.2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ซถ.2 บางพลี
จัดซื้อจัดจ้างโดยวิธีเฉพาะเจาะจง
64017325910 ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ ๔ (เดือนตุลาคม พ.ศ.๒๕๖๓ ถึง เดือนธันวาคม พ.ศ.๒๕๖๓) : ซร.2-2(คลองเตย)
จัดซื้อจัดจ้างโดยวิธีเฉพาะเจาะจง
64017324900 การจัดซื้อจัดจ้าง ระหว่างเดือน ต.ค. 2563 ถึงเดือน ธ.ค. 2563 ของ ฝจย./กบย.1 ซร.1-2บางบัวทอง
จัดซื้อจัดจ้างโดยวิธีเฉพาะเจาะจง
64017317494 การจัดซื้อจัดจ้าง ระหว่างเดือน ต.ค.2563 ถึงเดือน ธ.ค.2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
จัดซื้อจัดจ้างโดยวิธีเฉพาะเจาะจง
64017298831 การจัดซื้อจัดจ้าง ระหว่างเดือน ต.ค 2563 ถึงเดือน ธ.ค.2563 โดยใช้วิธีเจาะจง ซร.วัดเลียบ
จัดซื้อจัดจ้างโดยวิธีเฉพาะเจาะจง
64017295953 ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือก และสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ 4 (เดือน ตุลาคม พ.ศ.2563 ถึง เดือน ธันวาคม พ.ศ.2563) กบย.1/ซร.1-2บางใหญ่
จัดซื้อจัดจ้างโดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศผู้ชนะจัดซื้อจัดจ้าง ไตรมาสที่ 4 ต.ค. - ธ.ค. 63 - ฝผก.
จัดซื้อจัดจ้างโดยวิธีเฉพาะเจาะจง
64017210074 ประกาศผู้ชนะยาเวชภัณฑ์ รายไตรมาสที่ 4
จัดซื้อจัดจ้างโดยวิธีเฉพาะเจาะจง
  • 380รายการ