MEA MEA
MEA MEA MEA
MEA
ขนาด
แสดงผล
  • C
  • C
  • C
  • C
Search
  • MEA

สรุปสาระสำคัญของสัญญา/ใบสั่ง

หน้าหลัก » จัดซื้อจัดจ้าง และจ่ายเงิน » จัดซื้อจ้างตาม พรบ. จัดซื้อจัดจ้าง พ.ศ. 2560 » สรุปสาระสำคัญของสัญญา/ใบสั่ง

สรุปสาระสำคัญของสัญญา/ใบสั่ง

เลขที่สัญญา / ข้อตกลงที่เป็นหนังสือ
130227992
ชื่อโครงการที่จัดซื้อจัดจ้าง
จ้างเดินสายและติดตั้งอุปกรณ์ไฟฟ้า ในนาม บจก. สยามพิวรรธน์ บริเวณ Sky walk ของห้าง Siam Discovery
ราคาที่ตกลงซื้อ/จ้าง (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)
214,000.00 บาท
วันที่ลงนามในสัญญา / ข้อตกลงที่เป็นหนังสือ
5 กุมภาพันธ์ 2561
เลขที่คุมสัญญา (อ้างอิงตาม e-GP)
-
ประกาศ ณ. วันที่
5 กุมภาพันธ์ 2561
ผู้ชนะการเสนอราคา
ประกาศเลขที่ คู่สัญญา ผู้ติดต่อ ราคาที่เสนอ
(รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)
ราคาต่อหน่วย
(รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)
130227992 บจก.สหเจริญกิจ เอ็นจิเนียริ่ง 214,000.00 บาท 0.00