MEA MEA
MEA MEA MEA
MEA
ขนาด
แสดงผล
  • C
  • C
  • C
  • C
Search
  • MEA

ประกาศรับฟังความคิดเห็น

หน้าหลัก » จัดซื้อจัดจ้าง และจ่ายเงิน » จัดซื้อจ้างตาม พรบ. จัดซื้อจัดจ้าง พ.ศ. 2560 » ประกาศรับฟังความคิดเห็น

ประกาศรับฟังความคิดเห็น

จำนวนประกาศ (1441 รายการ)

วันที่ประกาศ
ประกาศเลขที่ / ชื่อโครงการที่จัดซื้อจัดจ้าง
วันสิ้นสุดการรับฟังความคิดเห็น
วงเงินงบประมาณ
2 ก.ค. 64
MP4-8970-EGX
ประกวดราคาซื้อ24 kV 16 kA RMU 3IN 1CB (200A) with DMS and VT (code 6120-612-44160) จำนวน 22 ชุด ตามรหัสจัดหาเลขที่ MP4-8970-EGX ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
7 ก.ค. 64
29,189,600.00 THB
2 ก.ค. 64
ฝกส.075/2564
งานปรับปรุงสถานีย่อยประดิพัทธิ์ ตามโครงการข้อ 12.1.77.1.5 ณ สถานีย่อยประดิพัทธิ์
7 ก.ค. 64
5,621,694.40 THB
2 ก.ค. 64
MP4-8970-CGX
24 kV 16 kA RMU 2IN 1CB (400A) with DMS and VT (code 6120-612-44240) จำนวน 19 ชุด
7 ก.ค. 64
22,261,350.00 THB
2 ก.ค. 64
MP4-8940-DGZ
ประกวดราคา ซื้อ Suspension insulator class 52-3 for 69/115 kV (single) (code 6155-161-52300) จำนวน 33,000 ลูก
7 ก.ค. 64
23,957,835.00 THB
25 มิ.ย. 64
PC5-5064-TGZ
ประกวดราคาจ้างเหมาบริการงานทำความสะอาดสถานีไฟฟ้าและสวิตชิ่งยูนิต จำนวน 155 สถานี ตาม เกณฑ์ข้อกำหนดสำหรับการจัดจ้างบริการทำความสะอาด ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ระยะเวลาการจ้าง 12 เดือน ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2565 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2565 จำนวน 1 งาน
30 มิ.ย. 64
9,509,515.00 THB
24 มิ.ย. 64
PM4-4211-WGZ
Transformer field test set จำนวน 1 ชุด
29 มิ.ย. 64
5,885,000.00 THB
23 มิ.ย. 64
ฝกส.035/2564
งานก่อสร้างท่อร้อยสายไฟฟ้าใต้ดินแรงกลางพร้อมอุปกรณ์ โครงการ S OASIS ในนาม บริษัท แม็กซ์ ฟิวเจอร์ จำกัด ณ บริเวณถนนวิภาวดีรังสิต ปากซอย 9
28 มิ.ย. 64
1,505,007.00 THB
23 มิ.ย. 64
ฝกส.052/2564
งานยกคอบ่อพักสายไฟฟ้าใต้ดิน เพื่อปรับระดับฝาบ่อพักให้เรียบเสมอกันกับพื้นผิวจราจร ตามข้อโครงการ 12.2.13.2 ณ สถานีย่อยรุ่งประชา
28 มิ.ย. 64
1,800,000.00 THB
23 มิ.ย. 64
ฝกส.049/2564
งานแก้ไขพื้นถนนทรุดในสถานีย่อยคลองสรรพสามิต ตามโครงการข้อ ๑๒.๑.๗๗.๑.๔๐ ณ สถานีย่อยคลองสรรพสามิต
28 มิ.ย. 64
899,089.97 THB
22 มิ.ย. 64
ฝกส.046/2564
งานติดตั้งสัญญาณไฟจราจรและช่วยกองงาน สำหรับงานก่อสร้างสายส่งไฟฟ้าใต้ดิน ในพื้นที่ระบบจำหน่ายการไฟฟ้านครหลวง
25 มิ.ย. 64
1,500,000.00 THB
22 มิ.ย. 64
64067221696
ประกวดราคาซื้อพร้อมติดตั้งเครื่องปรับอากาศขนาดไม่น้อยกว่า 18,000 บีทียู/ชม. พร้อมค่าติดตั้ง จำนวน 3 เครื่อง ,ขนาดไม่น้อยกว่า 24,000 บีทียู/ชม. พร้อมค่าติดตั้ง จำนวน 12 เครื่อง และระบบไฟฟ้าแรงต่ำ จำนวน 1 รายการ สำหรับใช้งานที่ อาคารไม้ ฟขธ.(งบ.3) ด้วยวิธีป
25 มิ.ย. 64
991,890.00 THB
21 มิ.ย. 64
ฝกส.042/2564
งานติดตั้งสัญญาณไฟจราจรและช่วยกองงาน สำหรับงานก่อสร้างสายไฟฟ้าใต้ดิน ในพื้นที่ระบบจำหน่ายการไฟฟ้านครหลวง
24 มิ.ย. 64
1,680,000.00 THB
  • 1,441รายการ