MEA MEA
MEA MEA MEA
MEA
ขนาด
แสดงผล
  • C
  • C
  • C
  • C
Search
  • MEA

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา

หน้าหลัก » จัดซื้อจัดจ้าง และจ่ายเงิน » จัดซื้อจ้างตาม พรบ. จัดซื้อจัดจ้าง พ.ศ. 2560 » ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา

จำนวนประกาศ (26283 รายการ)

ประกาศเลขที่
ชื่อโครงการที่จัดซื้อจัดจ้าง
วิธีจัดซ์้อจัดจ้าง
ผู้ชนะการเสนอราคา
บ.ฟขง. 32/95/2564 ลว. 1 มิ.ย.64
490000020480 จ้างตัดต้นไม้ใกล้สายไฟฟ้า
จัดซื้อจัดจ้างโดยวิธีเฉพาะเจาะจง
นายประเสริฐ หัตถมา
เหตุผล : ราคาต่ำสุด และถูกต้องตามสเปก
ประกาศ ณ. วันที่ : 2 ก.ค. 64
บ.ฟขง. 32/94/2564 ลว. 1 มิ.ย. 64
490000020479 จ้างตัดต้นไม้ใกล้สายไฟฟ้า
จัดซื้อจัดจ้างโดยวิธีเฉพาะเจาะจง
นายยุทธภูมิ ใจเที่ยงแท้
เหตุผล : ราคาต่ำสุด และถูกต้องตามสเปก
ประกาศ ณ. วันที่ : 2 ก.ค. 64
บ.ฟขง.32/93/2564 ลว. 1 มิ.ย. 2564
490000020478 จ้างตัดต้นไม้ใกล้สายไฟฟ้า
จัดซื้อจัดจ้างโดยวิธีเฉพาะเจาะจง
นายยุทธภูมิ ใจเที่ยงแท้
เหตุผล : ราคาต่ำสุด และถูกต้องตามสเปก
ประกาศ ณ. วันที่ : 2 ก.ค. 64
บ.ฟขร. 10/ 182 /2564
จ้างทาสีเส้นแบ่งช่องวางพัสดุ
จัดซื้อจัดจ้างโดยวิธีเฉพาะเจาะจง
นายเจนณรงค์ แสนสุริวงค์
เหตุผล : ราคาต่ำสุด และถูกต้องตามสเปก
ประกาศ ณ. วันที่ : 2 ก.ค. 64
บ.ฟขป.41/0055/2564
จัดซื้อวัสดุสำนักงาน
จัดซื้อจัดจ้างโดยวิธีเฉพาะเจาะจง
หลวิชัยตรายาง
เหตุผล : ราคาต่ำสุด และถูกต้องตามสเปก
ประกาศ ณ. วันที่ : 2 ก.ค. 64
ฝกส.045/2564
งานติดตั้งแผงกั้นคอกหม้อแปลง ตามโครงการข้อ 12.1.77.1.5 ณ สถานีย่อยทุ่งสองห้อง
จัดซื้อจัดจ้างโดยวิธีประกวดราคาด้วยวิธีอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
บริษัท อีลิท คอนสตรัคชั่น (ประเทศไทย) จำกัด
เหตุผล : ราคาต่ำสุด และถูกต้องตามสเปก
ประกาศ ณ. วันที่ : 2 ก.ค. 64
บจ.ฟขป.32/0732/2564
ตัดแต่งกิ่งไม้ใกล้สายไฟฟ้า
จัดซื้อจัดจ้างโดยวิธีเฉพาะเจาะจง
หจก. จาดเปรมการ์เด้นเฮ้าส์
เหตุผล : ราคาต่ำสุด และถูกต้องตามสเปก
ประกาศ ณ. วันที่ : 13 ก.ค. 64
บจ.ฟขป.32/0730/2564
ตัดแต่งกิ่งไม้ใกล้สายไฟฟ้า
จัดซื้อจัดจ้างโดยวิธีเฉพาะเจาะจง
หจก. จาดเปรมการ์เด้นเฮ้าส์
เหตุผล : ราคาต่ำสุด และถูกต้องตามสเปก
ประกาศ ณ. วันที่ : 12 ก.ค. 64
บจ.ฟขป.32/0728/2564
ตัดแต่งกิ่งไม้ใกล้สายไฟฟ้า
จัดซื้อจัดจ้างโดยวิธีเฉพาะเจาะจง
หจก. จาดเปรมการ์เด้นเฮ้าส์
เหตุผล : ราคาต่ำสุด และถูกต้องตามสเปก
ประกาศ ณ. วันที่ : 9 ก.ค. 64
บจ.ฟขป.32/0726/2564
ตัดแต่งกิ่งไม้ใกล้สายไฟฟ้า
จัดซื้อจัดจ้างโดยวิธีเฉพาะเจาะจง
หจก. จาดเปรมการ์เด้นเฮ้าส์
เหตุผล : ราคาต่ำสุด และถูกต้องตามสเปก
ประกาศ ณ. วันที่ : 8 ก.ค. 64
บจ.ฟขป.32/0724/2564
ตัดแต่งกิ่งไม้ใกล้สายไฟฟ้า
จัดซื้อจัดจ้างโดยวิธีเฉพาะเจาะจง
หจก. จาดเปรมการ์เด้นเฮ้าส์
เหตุผล : ราคาต่ำสุด และถูกต้องตามสเปก
ประกาศ ณ. วันที่ : 7 ก.ค. 64
บจ.ฟขป.32/0722/2564
ตัดแต่งกิ่งไม้ใกล้สายไฟฟ้า
จัดซื้อจัดจ้างโดยวิธีเฉพาะเจาะจง
หจก. จาดเปรมการ์เด้นเฮ้าส์
เหตุผล : ราคาต่ำสุด และถูกต้องตามสเปก
ประกาศ ณ. วันที่ : 6 ก.ค. 64
  • 26,283รายการ