MEA MEA
MEA MEA MEA
MEA
ขนาด
แสดงผล
  • C
  • C
  • C
  • C
Search
  • MEA

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา

หน้าหลัก » จัดซื้อจัดจ้าง และจ่ายเงิน » จัดซื้อจ้างตาม พรบ. จัดซื้อจัดจ้าง พ.ศ. 2560 » ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา

ประกาศเลขที่
บ.งสค.078.1/2560
ชื่อโครงการที่จัดซื้อจัดจ้าง
จ้างเหมารถตู้โดยสารสำหรับการศึกษาดูงานของพนักงานโครงการสำนักงานสีเขียว (Green Office) ปี 2560
วิธีจัดซื้อจัดจ้าง
จัดซื้อจัดจ้างโดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ผู้ชนะการเสนอราคา
นายนิรุทธิ์ แย้มงาม
ราคารวมที่เสนอ (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)
9,600.00 บาท
ราคารวมที่ตกลงซื้อ / จ้าง (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)
9,600.00 บาท
ประกาศ ณ. วันที่
15 พ.ย. 60
แนบเอกสารประกาศ
เหตุผลที่ได้รับการคัดเลือก
ราคาต่ำสุด และถูกต้องตามสเปก
สรุปสาระสาคัญของสัญญา / ใบสั่ง
บ.งสค.078.1/2560