MEA MEA
MEA MEA MEA
MEA
ขนาด
แสดงผล
  • C
  • C
  • C
  • C
Search
  • MEA

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา

หน้าหลัก » จัดซื้อจัดจ้าง และจ่ายเงิน » จัดซื้อจ้างตาม พรบ. จัดซื้อจัดจ้าง พ.ศ. 2560 » ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา

ประกาศเลขที่
บจ.ฟขป.32/0730/2564
ชื่อโครงการที่จัดซื้อจัดจ้าง
ตัดแต่งกิ่งไม้ใกล้สายไฟฟ้า
วิธีจัดซื้อจัดจ้าง
จัดซื้อจัดจ้างโดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ผู้ชนะการเสนอราคา
หจก. จาดเปรมการ์เด้นเฮ้าส์
ราคารวมที่เสนอ (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)
65,933.40 บาท
ราคารวมที่ตกลงซื้อ / จ้าง (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)
65,933.40 บาท
ประกาศ ณ. วันที่
12 ก.ค. 64
แนบเอกสารประกาศ
-
เหตุผลที่ได้รับการคัดเลือก
ราคาต่ำสุด และถูกต้องตามสเปก