MEA MEA
MEA MEA MEA
MEA
ขนาด
แสดงผล
  • C
  • C
  • C
  • C
Search
  • MEA

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา

หน้าหลัก » จัดซื้อจัดจ้าง และจ่ายเงิน » จัดซื้อจ้างตาม พรบ. จัดซื้อจัดจ้าง พ.ศ. 2560 » ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา

ประกาศจัดซื้อจัดจ้างเลขที่
ฝกส.045/2564
ประกาศเลขที่
ฝกส.045/2564
ชื่อโครงการที่จัดซื้อจัดจ้าง
งานติดตั้งแผงกั้นคอกหม้อแปลง ตามโครงการข้อ 12.1.77.1.5 ณ สถานีย่อยทุ่งสองห้อง
วิธีจัดซื้อจัดจ้าง
จัดซื้อจัดจ้างโดยวิธีประกวดราคาด้วยวิธีอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ผู้ชนะการเสนอราคา
บริษัท อีลิท คอนสตรัคชั่น (ประเทศไทย) จำกัด
ราคารวมที่เสนอ (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)
895,077.94 บาท
ราคารวมที่ตกลงซื้อ / จ้าง (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)
880,000.00 บาท
ประกาศ ณ. วันที่
2 ก.ค. 64
แนบเอกสารประกาศ
-
เหตุผลที่ได้รับการคัดเลือก
ราคาต่ำสุด และถูกต้องตามสเปก