MEA MEA
MEA MEA MEA
MEA
ขนาด
แสดงผล
  • C
  • C
  • C
  • C
Search
  • MEA

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา

หน้าหลัก » จัดซื้อจัดจ้าง และจ่ายเงิน » จัดซื้อจ้างตาม พรบ. จัดซื้อจัดจ้าง พ.ศ. 2560 » ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา

ประกาศเลขที่
บ.ฟขง.32/93/2564 ลว. 1 มิ.ย. 2564
ชื่อโครงการที่จัดซื้อจัดจ้าง
490000020478 จ้างตัดต้นไม้ใกล้สายไฟฟ้า
วิธีจัดซื้อจัดจ้าง
จัดซื้อจัดจ้างโดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ผู้ชนะการเสนอราคา
นายยุทธภูมิ ใจเที่ยงแท้
ราคารวมที่เสนอ (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)
61,343.10 บาท
ราคารวมที่ตกลงซื้อ / จ้าง (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)
61,343.10 บาท
ประกาศ ณ. วันที่
2 ก.ค. 64
แนบเอกสารประกาศ
1.pdf [ขนาดไฟล์ : 171.48 KB]
เหตุผลที่ได้รับการคัดเลือก
ราคาต่ำสุด และถูกต้องตามสเปก