MEA MEA
MEA MEA MEA
MEA
ขนาด
แสดงผล
  • C
  • C
  • C
  • C
Search
  • MEA

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา

หน้าหลัก » จัดซื้อจัดจ้าง และจ่ายเงิน » จัดซื้อจ้างตาม พรบ. จัดซื้อจัดจ้าง พ.ศ. 2560 » ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา

ประกาศเลขที่
ฝกส. 003/2561 (จ.)
ชื่อโครงการที่จัดซื้อจัดจ้าง
ซื้อ กระดาษถ่ายเอกสาร A4 80 แกรม สำหรับใช้งานในสำนักงานฝ่ายก่อสร้าง
วิธีจัดซื้อจัดจ้าง
จัดซื้อจัดจ้างโดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ผู้ชนะการเสนอราคา
บริษัท เอสพีพี ครีเอท แอนด์ พริ้นติ้ง จำกัด
ราคารวมที่เสนอ (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)
80,464.00 บาท
ราคารวมที่ตกลงซื้อ / จ้าง (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)
0.00 บาท
ประกาศ ณ. วันที่
22 ม.ค. 61
แนบเอกสารประกาศ
-
เหตุผลที่ได้รับการคัดเลือก
ราคาต่ำสุด และถูกต้องตามสเปก
สรุปสาระสาคัญของสัญญา / ใบสั่ง
ฝกส. 003/2561 (จ.)