MEA MEA
MEA MEA MEA
MEA
ขนาด
แสดงผล
  • C
  • C
  • C
  • C
Search
  • MEA

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา

หน้าหลัก » จัดซื้อจัดจ้าง และจ่ายเงิน » จัดซื้อจ้างตาม พรบ. จัดซื้อจัดจ้าง พ.ศ. 2560 » ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา

ประกาศเลขที่
130224719 (รหัสจัดหาเลขที่ AP60-1-012-WLX)
ชื่อโครงการที่จัดซื้อจัดจ้าง
ซื้อซอฟต์แวร์บริหารจัดการฐานข้อมูล Microsoft SQL Server 2017 Standard หรือรุ่นล่าสุด พร้อมติดตั้ง จำนวน 1 ชุด (30 License)
วิธีจัดซื้อจัดจ้าง
จัดซื้อจัดจ้างโดยวิธีคัดเลือก
ผู้ชนะการเสนอราคา
บริษัท เบย์ คอมพิวติ้ง จำกัด
ราคารวมที่เสนอ (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)
2,940,360.00 บาท
ราคารวมที่ตกลงซื้อ / จ้าง (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)
2,940,360.00 บาท
ประกาศ ณ. วันที่
25 ม.ค. 61
แนบเอกสารประกาศ
-
เหตุผลที่ได้รับการคัดเลือก
ราคาต่ำสุด และถูกต้องตามสเปก
สรุปสาระสาคัญของสัญญา / ใบสั่ง
130224719 (รหัสจัดหาเลขที่ AP60-1-012-WLX)