MEA MEA
MEA MEA MEA
MEA
ขนาด
แสดงผล
  • C
  • C
  • C
  • C
Search
  • MEA

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา

หน้าหลัก » จัดซื้อจัดจ้าง และจ่ายเงิน » จัดซื้อจ้างตาม พรบ. จัดซื้อจัดจ้าง พ.ศ. 2560 » ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา

ประกาศเลขที่
130227992
ชื่อโครงการที่จัดซื้อจัดจ้าง
จ้างเดินสายและติดตั้งอุปกรณ์ไฟฟ้า ในนาม บจก. สยามพิวรรธน์ บริเวณ Sky walk ของห้าง Siam Discovery
วิธีจัดซื้อจัดจ้าง
จัดซื้อจัดจ้างโดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ผู้ชนะการเสนอราคา
บจก.สหเจริญกิจ เอ็นจิเนียริ่ง
ราคารวมที่เสนอ (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)
214,000.00 บาท
ราคารวมที่ตกลงซื้อ / จ้าง (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)
214,000.00 บาท
ประกาศ ณ. วันที่
5 ก.พ. 61
แนบเอกสารประกาศ
-
เหตุผลที่ได้รับการคัดเลือก
ถูกต้องตามข้อกำหนดและราคาต่ำที่สุด
สรุปสาระสาคัญของสัญญา / ใบสั่ง
130227992