MEA MEA
MEA MEA MEA
MEA
ขนาด
แสดงผล
  • C
  • C
  • C
  • C
Search
  • MEA

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา

หน้าหลัก » จัดซื้อจัดจ้าง และจ่ายเงิน » จัดซื้อจ้างตาม พรบ. จัดซื้อจัดจ้าง พ.ศ. 2560 » ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา

ประกาศเลขที่
130227994
ชื่อโครงการที่จัดซื้อจัดจ้าง
จ้างบำรุงรักษาเชิงป้องกันระบบปรับอากาศ หน่วยเวชภัณฑ์ปลอดเชื้อ กลุมงานพยาบาล รพ.ตำรวจ สนง.ตำรวจแห่งชาติ
วิธีจัดซื้อจัดจ้าง
จัดซื้อจัดจ้างโดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ผู้ชนะการเสนอราคา
บจก.แอร์พลัส แอ๊พพลาย
ราคารวมที่เสนอ (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)
128,400.00 บาท
ประกาศ ณ. วันที่
5 ก.พ. 61
แนบเอกสารประกาศ
-
เหตุผลที่ได้รับการคัดเลือก
ถูกต้องตามข้อกำหนดและราคาต่ำที่สุด
สรุปสาระสาคัญของสัญญา / ใบสั่ง
130227994