MEA MEA
MEA MEA MEA
MEA
ขนาด
แสดงผล
  • C
  • C
  • C
  • C
Search
  • MEA

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา

หน้าหลัก » จัดซื้อจัดจ้าง และจ่ายเงิน » จัดซื้อจ้างตาม พรบ. จัดซื้อจัดจ้าง พ.ศ. 2560 » ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา

ประกาศเลขที่
ฝกส.207/2560 (วฉ.)
ชื่อโครงการที่จัดซื้อจัดจ้าง
งานเปลี่ยนระบบกันซึมชั้นดาดฟ้าเป็นชนิด PVC และงานติดตั้งรางระบายน้ำฝน ที่สถานีย่อยบางนา (ค่าแรงพร้อมวัสดุ)
วิธีจัดซื้อจัดจ้าง
จัดซื้อจัดจ้างโดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ผู้ชนะการเสนอราคา
บริษัท สยาม พี แอนด์ ที จำกัด
ราคารวมที่เสนอ (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)
497,699.54 บาท
ราคารวมที่ตกลงซื้อ / จ้าง (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)
497,699.54 บาท
ประกาศ ณ. วันที่
5 ก.พ. 61
แนบเอกสารประกาศ
-
เหตุผลที่ได้รับการคัดเลือก
ราคาต่ำสุด และถูกต้องตามสเปก
สรุปสาระสาคัญของสัญญา / ใบสั่ง
ฝกส.207/2560 (วฉ.)