MEA MEA
MEA MEA MEA
MEA
ขนาด
แสดงผล
  • C
  • C
  • C
  • C
Search
  • MEA

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา

หน้าหลัก » จัดซื้อจัดจ้าง และจ่ายเงิน » จัดซื้อจ้างตาม พรบ. จัดซื้อจัดจ้าง พ.ศ. 2560 » ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา

จำนวนประกาศ (26283 รายการ)

ประกาศเลขที่
ชื่อโครงการที่จัดซื้อจัดจ้าง
วิธีจัดซ์้อจัดจ้าง
ผู้ชนะการเสนอราคา
22/00025/2564
จัดซื้้ออุปกรณ์เครื่องเขียน
จัดซื้อจัดจ้างโดยวิธีเฉพาะเจาะจง
บริษัท ออฟฟิศเวิร์ค จำกัด
เหตุผล : ราคาต่ำสุด และถูกต้องตามสเปก
ประกาศ ณ. วันที่ : 17 มิ.ย. 64
บ.ฟขร.32/3109-1/64
ตัดกิ่งไม้ใกล้สายไฟฟ้าแรงสูง (ทางบก) 490000020662
จัดซื้อจัดจ้างโดยวิธีเฉพาะเจาะจง
นายอภิสิทธิ์ ไทยตรง
เหตุผล : ราคาต่ำสุด และถูกต้องตามสเปก
ประกาศ ณ. วันที่ : 7 ก.ค. 64
บ.ฟขร.32/3110-1/64
ตัดกิ่งไม้ใกล้สายไฟฟ้าแรงสูง (ทางบก) 490000020663
จัดซื้อจัดจ้างโดยวิธีเฉพาะเจาะจง
นายอภิสิทธิ์ ไทยตรง
เหตุผล : ราคาต่ำสุด และถูกต้องตามสเปก
ประกาศ ณ. วันที่ : 7 ก.ค. 64
บ.ฟขร.32/3111-1/64
ตัดกิ่งไม้ใกล้สายไฟฟ้าแรงสูง (ทางบก) 490000020664
จัดซื้อจัดจ้างโดยวิธีเฉพาะเจาะจง
นายอภิสิทธิ์ ไทยตรง
เหตุผล : ราคาต่ำสุด และถูกต้องตามสเปก
ประกาศ ณ. วันที่ : 7 ก.ค. 64
บ.ฟขร.32/3112-1/64
ตัดกิ่งไม้ใกล้สายไฟฟ้าแรงสูง (ทางบก) 490000020665
จัดซื้อจัดจ้างโดยวิธีเฉพาะเจาะจง
นายอภิสิทธิ์ ไทยตรง
เหตุผล : ราคาต่ำสุด และถูกต้องตามสเปก
ประกาศ ณ. วันที่ : 7 ก.ค. 64
บ.ฟขร.32/3113-1/64
ตัดกิ่งไม้ใกล้สายไฟฟ้าแรงสูง (ทางบก) 490000020666
จัดซื้อจัดจ้างโดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ห้างหุ้นส่วนจำกัด ประพล การ์เด้นแมน
เหตุผล : ราคาต่ำสุด และถูกต้องตามสเปก
ประกาศ ณ. วันที่ : 7 ก.ค. 64
บ.กบส.240/2564
จัดทำกระเป๋าผ้าใส่ปฏิทินปีและสมุดบันทึก ประจำปี 2565
จัดซื้อจัดจ้างโดยวิธีประกวดราคาด้วยวิธีอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
บริษัท ดาแคนดู จำกัด
เหตุผล : คะแนนรวมสูงสุด ในกรณีใช้เกณฑ์คุณภาพต่อราคา
ประกาศ ณ. วันที่ : 1 ก.ค. 64
บจ.ฟขป.32/0692/2564
ตัดแต่งกิ่งไม้ใกล้สายไฟฟ้า
จัดซื้อจัดจ้างโดยวิธีเฉพาะเจาะจง
นายอภิสิทธิ์ ไทยตรง
เหตุผล : ราคาต่ำสุด และถูกต้องตามสเปก
ประกาศ ณ. วันที่ : 7 ก.ค. 64
บจ.ฟขป.32/0690/2564
ตัดแต่งกิ่งไม้ใกล้สายไฟฟ้า
จัดซื้อจัดจ้างโดยวิธีเฉพาะเจาะจง
นายอภิสิทธิ์ ไทยตรง
เหตุผล : ราคาต่ำสุด และถูกต้องตามสเปก
ประกาศ ณ. วันที่ : 6 ก.ค. 64
บจ.ฟขป.32/0688/2564
ตัดแต่งกิ่งไม้ใกล้สายไฟฟ้า
จัดซื้อจัดจ้างโดยวิธีเฉพาะเจาะจง
นายอภิสิทธิ์ ไทยตรง
เหตุผล : ราคาต่ำสุด และถูกต้องตามสเปก
ประกาศ ณ. วันที่ : 5 ก.ค. 64
บจ.ฟขป.32/0686/2564
ตัดแต่งกิ่งไม้ใกล้สายไฟฟ้า
จัดซื้อจัดจ้างโดยวิธีเฉพาะเจาะจง
นายอภิสิทธิ์ ไทยตรง
เหตุผล : ราคาต่ำสุด และถูกต้องตามสเปก
ประกาศ ณ. วันที่ : 2 ก.ค. 64
ฝกส.038/2564
งานจัดหาและติดตั้ง Cable Ladder สำหรับ 24 kV Substation Capacitor Bank C1A, C1B, C2A, C2B ขนาด 3.6 MVAR ตามโครงการข้อ 12.3.20.1 ณ สถานีย่อยเมืองทอง 1
จัดซื้อจัดจ้างโดยวิธีเฉพาะเจาะจง
บริษัท อณาวรรณ จำกัด
เหตุผล : ราคาต่ำสุด และถูกต้องตามสเปก
ประกาศ ณ. วันที่ : 1 ก.ค. 64
  • 26,283รายการ