MEA MEA
MEA MEA MEA
MEA
ขนาด
แสดงผล
 • C
 • C
 • C
 • C
Search
 • MEA
อัตราค่าไฟฟ้าสำรอง
หน้าหลัก » เกี่ยวกับค่าไฟฟ้า » อัตราค่าไฟฟ้าประเภทต่าง ๆ » อัตราค่าไฟฟ้าสำรอง

อัตราค่าไฟฟ้าสำรอง

อัตราค่าไฟฟ้าสำรอง
  • 3.1

   เดือนที่ไม่มีการใช้ไฟฟ้าสำรอง

   ค่าไฟฟ้าคิดจากความต้องการพลังไฟฟ้าสำรอง ตามสัญญาในอัตราค่าไฟฟ้าสำรองกรณีที่ 1 หรือกรณีที่ 2 แล้วแต่กรณีโดยไม่คิดค่าพลังงานไฟฟ้า

  • 3.2

   เดือนที่มีการใช้ไฟฟ้าสำรอง

   ค่าไฟฟ้าคิดทั้งค่าความต้องการพลังไฟฟ้า และค่าพลังงานไฟฟ้า

ค่าพลังงานไฟฟ้า คิดตามพลังงานไฟฟ้าที่ใช้จริง
ค่าความต้องการพลังไฟฟ้า คิดจากความต้องการพลังไฟฟ้าที่ใช้จริงดังนี้


   • 3.2.1

    ถ้าความต้องการพลังไฟฟ้าที่ใช้จริงไม่เกินสัญญา

   • คิดค่าความต้องการพลังไฟฟ้าส่วนที่ใช้จริงในอัตราปกติรวมค่าความต้องการพลังไฟฟ้าส่วนที่ต่ำกว่าสัญญาในอัตราไฟฟ้าสำรองกรณีที่ 1 หรือ กรณีที่ 2 แล้วแต่กรณี

   • 3.2.2

    ถ้าความต้องการพลังไฟฟ้าที่ใช้จริงสูงกว่าสัญญา

   • คิดค่าความต้องการพลังไฟฟ้าส่วนที่ใช้จริงในอัตราปกติรวมกับค่าความต้องการพลังไฟฟ้าส่วนที่สูงกว่าสัญญาในอัตรา 2 เท่าของอัตราปกติ

  • 3.3

   ค่าไฟฟ้าต่ำสุด

   ค่าไฟฟ้าต่ำสุดจะต้องไม่ต่ำกว่าค่าไฟฟ้าที่คำนวณจากความต้องการพลังไฟฟ้าตามสัญญาในอัตราไฟฟ้าสำรองกรณีที่ 1 หรือกรณีที่ 2 แล้วแต่กรณี

  • 3.4

   ความต้องการพลังไฟฟ้า

   ความต้องการพลังไฟฟ้าแต่ละเดือนคือความต้องการพลังไฟฟ้าเป็นกิโลวัตต์เฉลี่ยใน 15 นาที ที่สูงสุดในช่วงเวลา On Peak ในรอบเดือน เศษของกิโลวัตต์ ถ้าไม่ถึง 0.5 กิโลวัตต์ตัดทิ้งตั้งแต่ 0.5 กิโลวัตต์ขึ้นไปคิดเป็น 1 กิโลวัตต์

  • 3.5

   ค่าเพาเวอร์แฟคเตอร์

   สำหรับผู้ใช้ไฟฟ้าที่มีเพาเวอร์แฟคเตอร์ (Lagging) ถ้าในรอบเดือนใดผู้ใช้ไฟฟ้ามีความต้องการพลังงานไฟฟ้ารีแอคตีฟเฉลี่ยใน 15 นาทีที่สูงสุด เมื่อคิดเป็นกิโลวาร์เกินกว่าร้อยละ 61.97ของความต้องการพลังไฟฟ้าแอคตีฟ เฉลี่ยใน 15 นาทีที่สูงสุด เมื่อคิดเป็นกิโลวัตต์แล้ว เฉพาะส่วนที่เกินจะต้องเสียค่าเพาเวอร์แฟคเตอร์ ในอัตรากิโลวาร์ละ 56.07 บาท สำหรับการเรียกเก็บเงินค่าไฟฟ้าในรอบเดือนนั้น เศษของกิโลวาร์ ถ้าไม่ถึง 0.5 กิโลวาร์ตัดทิ้งตั้งแต่ 0.5 กิโลวาร์ขึ้นไปคิดเป็น 1 กิโลวาร์

ข้อกำหนดเกี่ยวกับอัตราค่าไฟฟ้า

  • 1

   อัตราค่าไฟฟ้าข้างต้น เป็นอัตราที่เรียกเก็บรายเดือน ที่ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม

  • 2

   ค่าไฟฟ้าที่เรียกเก็บในแต่ละเดือน ประกอบด้วยค่าไฟฟ้าตามอัตราค่าไฟฟ้าฐาน และค่าไฟฟ้าตามสูตรการปรับอัตราค่าไฟฟ้าโดยอัตโนมัติ (Ft) โดยมีการเรียกเก็บ Ft ทุกเดือน แยกเป็นรายการในใบเรียกเก็บเงินค่าไฟฟ้า ทั้งนี้ Ft ที่เรียกเก็บจะปรับเปลี่ยนทุกๆ 4 เดือน โดยกำหนดให้ Ft เป็นอัตราคงที่ต่อหน่วยการใช้พลังงานไฟฟ้า

**อัตราค่าไฟฟ้าใหม่นี้เริ่มใช้ตั้งแต่ค่าไฟฟ้า ประจำเดือนพฤศจิกายน 2561 เป็นต้นไป**

ไฟล์แนบ

   ชื่อไฟล์ ดาวน์โหลด วันที่สร้าง   
อัตราค่าไฟฟ้าสำรอง_เริ่มใช้เดือน พ.ย. 61.pdf
ขนาดไฟล์: 125.80 KB
1,248 2 พ.ย. 61