MEA MEA
MEA MEA MEA
MEA
ขนาด
แสดงผล
  • C
  • C
  • C
  • C
Search
  • MEA
วันที่คิดค่าไฟฟ้าเป็น Off Peak
หน้าหลัก » เกี่ยวกับค่าไฟฟ้า » อื่น ๆ เกี่ยวกับค่าไฟฟ้า » วันที่คิดค่าไฟฟ้าเป็น Off Peak

วันที่คิดค่าไฟฟ้าเป็น Off Peak

วันหยุดราชการปกติที่คิดค่าไฟฟ้าเป็นช่วงเวลา Off Peak สำหรับผู้ใช้ไฟฟ้าอัตรา TOU

ลำดับ วันหยุด / ปี พ.ศ. 2563 2564
1 วันขึ้นปีใหม่ 1 มกราคม 1 มกราคม
2 วันหยุดราชการเพิ่มเป็นกรณีพิเศษ ประจำปี 2564   12 กุมภาพันธ์
3 วันมาฆบูชา 8 กุมภาพันธ์ 26 กุมภาพันธ์
4 วันพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช และวันที่ระลึกมหาจักรีบรมราชวงศ์ 6 เมษายน 6 เมษายน
5 วันหยุดราชการเพิ่มเป็นกรณีพิเศษ ประจำปี 2564   12 เมษายน
6 วันสงกรานต์ - 13 เมษายน
7 วันสงกรานต์ - 14 เมษายน
8 วันสงกรานต์ - 15 เมษายน
9 วันแรงงานแห่งชาติ 1 พฤษภาคม 1 พฤษภาคม
10 วันฉัตรมงคล 4 พฤษภาคม 4 พฤษภาคม
11 วันวิสาขบูชา 6 พฤษภาคม 26 พฤษภาคม
12 วันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี  3 มิถุนายน 3 มิถุนายน
13 วันอาสาฬหบูชา 5 กรกฎาคม 24 กรกฎาคม
14 วันเข้าพรรษา 6 กรกฎาคม 25 กรกฎาคม
15 วันหยุดชดเชยเทศกาลสงกรานต์ ประจำปี 2563  ,วันหยุดราชการเพิ่มเป็นกรณีพิเศษ ประจำปี 2564 27 กรกฎาคม 27 กรกฎาคม
16 วันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ มหิศรภูมิพลราชวรางกูร 
กิติสิริสมบูรณอดุลยเดช สยามินทราธิเบศรราชวโรดม บรมนาถบพิตร พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว
28 กรกฏาคม 28 กรกฎาคม
17 วันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง 
และวันแม่แห่งชาติ
12 สิงหาคม 12 สิงหาคม
18 วันหยุดชดเชยเทศกาลสงกรานต์ ประจำปี 2563  4 กันยายน -
19 วันหยุดชดเชยเทศกาลสงกรานต์ ประจำปี 2563  7 กันยายน -
20 วันหยุดราชการเพิ่มเป็นกรณีพิเศษ ประจำปี 2564   24 กันยายน
21 วันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร    13 ตุลาคม 13 ตุลาคม
22 วันปิยมหาราช 23 ตุลาคม 23 ตุลาคม
23 วันหยุดราชการเพิ่มเติมเป็นกรณีพิเศษ 19 พฤศจิกายน -
24 วันหยุดราชการเพิ่มเติมเป็นกรณีพิเศษ 20 พฤศจิกายน -
25 วันคล้ายวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร
วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ
5 ธันวาคม 5 ธันวาคม
26 วันพระราชทานรัฐธรรมนูญ 10 ธันวาคม 10 ธันวาคม
27 วันสิ้นปี 31 ธันวาคม 31 ธันวาคม

หมายเหตุ : 1. จัดทำเมื่อวันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2564  
                2. คณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน (กกพ.) ในการประชุมเมื่อวันที่ 27 มกราคม 2564 มีมติเห็นชอบการพิจารณากำหนดช่วงเวลาของอัตราค่าไฟฟ้าตามช่วงเวลาของการใช้ Time of Use (TOU)  
                    วันหยุดราชการเพิ่มเติมเป็นกรณีพิเศษ  วันหยุดราชการประจำภูมิภาค  และ การเลื่อนวันหยุดชดเชย สำหรับปี 64 ตามมติ ครม. เมื่อวันที่ 29 ธันวาคม 2563  สรุปได้ดังนี้  
                             1) เห็นชอบการพิจารณากำหนดช่วงเวลาของอัตราค่าไฟฟ้าตามช่วงเวลาของการใช้ Time of Use (TOU) โดยให้วันหยุดราชการเพิ่มเติมเป็นกรณีพิเศษ จำนวน 4 วัน สำหรับปี 2564 ได้แก่
                    วันศุกร์ที่ 12 กุมภาพันธ์ 2564  วันจันทร์ที่ 12 เมษายน 2564  วันอังคารที่ 27กรกฎาคม 2564 และวันศุกร์ที่ 24 กันยายน 2564 ตามมติ ครม. เมื่อวันที่ 29 ธันวาคม 2563 เป็นช่วงเวลา Off-Peak 
                    ของอัตราค่าไฟฟ้าตามช่วงเวลาของการใช้ Time of Use (TOU) ตามประกาศ กกพ.ฯ เนื่องจากเป็นวันหยุดราชการเป็นกรณีพิเศษตามมติคณะรัฐมนตรี และให้สำนักงาน กกพ. พิจารณาทบทวนช่วงเวลา
                    ของการใช้ไฟฟ้า  กรณีเป็นวันหยุดราชการเพิ่มเติมดังกล่าว ในการจัดทำโครงสร้างค่าไฟฟ้าของประเทศไทยปี 2564 - 2568 ต่อไป
                             2) เห็นชอบการพิจารณากำหนดช่วงเวลาของอัตราค่าไฟฟ้าตามช่วงเวลาของการใช้ Time of Use (TOU) โดยให้วันหยุดราชการประจำภูมิภาค  จำนวน  4  วัน    สำหรับปี 2564   ได้แก่ 
                    วันศุกร์ที่ 26 มีนาคม  วันจันทร์ที่ 10 พฤษภาคม 2564 วันพุธที่ 6 ตุลาคม 2564 และวันพฤหัสบดีที่ 21 ตุลาคม 2564 ตามมติ ครม. เมื่อวันที่ 29 ธันวาคม 2563 เป็นช่วงเวลา Peak ของอัตราค่าไฟฟ้า
                    ตามช่วงเวลาของการใช้ Time of Use (TOU) ตามประกาศ กกพ.ฯ
                            3) เห็นชอบการพิจารณากำหนดช่วงเวลาของอัตราค่าไฟฟ้าตามช่วงเวลาของการใช้ Time of Use (TOU) โดยให้การเลื่อนวันหยุดชดเชยวันปิยมหาราชจากวันจันทร์ที่ 25 ตุลาคม 2564  เป็น 
                    วันศุกร์ที่ 22 ตุลาคม 2564  ตามมติ ครม. เมื่อวันที่ 29 ธันวาคม 2563 เป็นช่วงเวลา Peak ของอัตราค่าไฟฟ้าตามช่วงเวลาของการใช้ Time of Use (TOU) ตามประกาศ กกพ.ฯ 

ไฟล์แนบ

   ชื่อไฟล์ ดาวน์โหลด วันที่สร้าง   
ปฎิทินวันหยุด Off Peak ปี 2564.pdf
ขนาดไฟล์: 124.00 KB
679 5 ก.พ. 64
ประกาศ กฟน. ที่ 14_64.pdf
ขนาดไฟล์: 134.49 KB
318 15 ก.พ. 64