MEA MEA
MEA MEA MEA
MEA
ขนาด
แสดงผล
  • C
  • C
  • C
  • C
Search
  • MEA
ส่วนลดค่าไฟฟ้าตามนโยบายรัฐ ช่วง COVID-19
หน้าหลัก » เกี่ยวกับค่าไฟฟ้า » อื่น ๆ เกี่ยวกับค่าไฟฟ้า » ส่วนลดค่าไฟฟ้าตามนโยบายรัฐ ช่วง COVID-19

ส่วนลดค่าไฟฟ้าตามนโยบายรัฐ ช่วง COVID-19

สรุปมาตรการช่วยเหลือผู้ใช้ไฟฟ้าในช่วงวิกฤต COVID-19 ตามมติคณะรัฐมนตรี ดังนี้ 
 
1. มติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 17 มีนาคม 2563 ให้ส่วนลดค่าไฟฟ้า 3% ในเดือนเมษายน-มิถุนายน 2563 เป็นเวลา 3 เดือน (ผู้ใช้ไฟฟ้าทุกประเภท)
 
 
2. มติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 7 เมษายน 2563 
    2.1 ให้ใช้ไฟฟรีสำหรับผู้ใช้ไฟไม่เกิน 90 หน่วย ในเดือนเมษายน-มิถุนายน 2563 เป็นเวลา 3 เดือน (ผู้ใช้ไฟฟ้าประเภท 1.1)
    2.2 ขยายระยะเวลาชำระค่าไฟฟ้า 6 เดือน ในเดือนเมษายน-มิถุนายน 2563 เป็นเวลา 3 เดือน (ผู้ใช้ไฟฟ้าประเภท 1.1) 

3. มติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 21 เมษายน 2563 
    3.1 ให้สิทธิ์ใช้ไฟฟรีในเดือนมีนาคม-พฤษภาคม 2563 เป็นเวลา 3 เดือน (ผู้ใช้ไฟฟ้าประเภท 1.1) 
    3.2 ได้รับส่วนลดค่าไฟฟ้าเทียบกับเดือนฐาน ในเดือนมีนาคม-พฤษภาคม 2563 เป็นเวลา 3 เดือน (ผู้ใช้ไฟฟ้าประเภท 1.2 และ 1.3)
 
4. มติคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน เมื่อวันที่ 1 เมษายน 2563 เห็นชอบให้ยกเว้นการเรียกเก็บอัตราค่าไฟฟ้าต่ำสุด (Minimum Charge) ที่กำหนดในโครงสร้างอัตราค่าไฟฟ้าของประเทศ ซึ่งบังคับใช้กับผู้ใช้ไฟฟ้าประเภทที่ 3 กิจการขนาดกลาง ประเภทที่ 4 กิจการขนาดใหญ่ ประเภทที่ 5 กิจการเฉพาะอย่าง ประเภทที่ 6 องค์กรที่ไม่แสวงหากำไร และประเภทที่ 7 สูบน้ำเพื่อการเกษตร ตั้งแต่เดือนเมษายน - มิถุนายน 2563
    ต่อมา 
คณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน  เมื่อวันที่ 24 มิถุนายน 2563 มีมติให้ขยายระยะเวลายกเว้นการเรียกเก็บอัตราค่าไฟฟ้าต่ำสุด (Minimum Charge) ดังกล่าว จากกำหนดเดิมออกไปอีก 3 เดือน ตั้งแต่เดือนกรกฎาคม – กันยายน 2563
   และ คณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน  เมื่อวันที่ 16 กันยายน 2563 มีมติให้ขยายระยะเวลายกเว้นการเรียกเก็บอัตราค่าไฟฟ้าต่ำสุด (Minimum Charge) ดังกล่าว จากกำหนดเดิมออกไปอีก 3 เดือน ตั้งแต่เดือนตุลาคม – ธันวาคม 2563

    คณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน  เมื่อวันที่ 2 ธันวาคม 2563 มีมติให้ขยายระยะเวลายกเว้นการเรียกเก็บอัตราค่าไฟฟ้าต่ำสุด (Minimum Charge) ดังกล่าว จากกำหนดเดิมออกไปอีก 3 เดือน ตั้งแต่เดือนมกราคม – มีนาคม 2564

5. คณะรัฐมนตรี (ครม.) ในการประชุมวันที่ 12 มกราคม 2564 มีมติเห็นชอบมาตรการบรรเทาภาระค่าใช้จ่ายด้านสาธารณูปโภคขั้นพื้นฐาน (ด้านไฟฟ้า) ตามที่สำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติเสนอ ดังนี้

       1. ผู้ใช้ไฟฟ้าประเภทบ้านอยู่อาศัยที่ใช้ไฟฟ้าไม่เกิน 150 หน่วยต่อเดือนให้สิทธิใช้ไฟฟ้าฟรี 90 หน่วยแรก

       2. ผู้ใช้ไฟฟ้าประเภทบ้านอยู่อาศัยที่ใช้ไฟฟ้าเกิน 150 หน่วยต่อเดือนให้ส่วนลดค่าไฟฟ้า ดังนี้

                2.1 กรณีหน่วยการใช้ไฟฟ้าน้อยกว่าหรือเท่ากับใบแจ้งค่าไฟฟ้าเดือนธันวาคม 2563 ให้คิดค่าไฟฟ้าตามหน่วยการใช้ไฟฟ้าจริง

                2.2 กรณีหน่วยการใช้ไฟฟ้ามากกว่าใบแจ้งค่าไฟฟ้าเดือนธันวาคม 2563 ให้คิดค่าไฟฟ้าตามหน่วยการใช้ ดังนี้

                            2.2.1 สำหรับผู้ใช้ไฟฟ้าไม่เกิน 500 หน่วยต่อเดือน คิดค่าไฟฟ้าเท่ากับหน่วยการใช้ไฟฟ้าของใบแจ้งค่าไฟฟ้าเดือนธันวาคม 2563

                            2.2.2 สำหรับผู้ใช้ไฟฟ้ามากกว่า 500 หน่วยต่อเดือน แต่ไม่เกิน 1,000 หน่วยต่อเดือน ให้คิดค่าไฟฟ้าเท่ากับหน่วยการใช้ไฟฟ้าของใบแจ้งค่าไฟฟ้าเดือนธันวาคม 2563 บวกด้วยหน่วยการใช้ไฟฟ้าที่มากกว่าหน่วยการใช้ไฟฟ้าใบแจ้งค่าไฟฟ้าเดือนธันวาคม 2563 ในอัตราร้อยละ 50

                            2.2.3 สำหรับผู้ใช้ไฟฟ้ามากกว่า 1,000 หน่วย ให้คิดค่าไฟฟ้าเท่ากับหน่วยการใช้ไฟฟ้าของใบแจ้งค่าไฟฟ้าเดือนธันวาคม 2563 บวกด้วยหน่วยการใช้ไฟฟ้าที่มากกว่าหน่วยการใช้ไฟฟ้าของใบแจ้งค่าไฟฟ้าเดือนธันวาคม 2563 ในอัตราร้อยละ 70

       3. ผู้ใช้ไฟฟ้าประเภทกิจการขนาดเล็ก (ไม่รวมส่วนราชการและรัฐวิสาหกิจ) ให้สิทธิใช้ไฟฟ้าฟรี 50 หน่วยแรก

          ทั้งนี้ การให้สิทธิส่วนลดค่าไฟฟ้าดังกล่าว เป็นระยะเวลา 2 เดือน สำหรับใบแจ้งค่าไฟฟ้าประจำเดือนกุมภาพันธ์ และมีนาคม 2564    

ทั้งนี้ สามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมจากประกาศการไฟฟ้านครหลวงที่เกี่ยวข้อง และตัวอย่างแสดงการคิดส่วนลดค่าไฟฟ้าสำหรับผู้ใช้ไฟฟ้าบ้านอยู่อาศัย ตามนโยบายรัฐ ช่วง COVID-19 ตามไฟล์แนบ   

 6. คณะรัฐมนตรี (ครม.) ในการประชุมวันที่ 5 พฤษภาคม 2564 มีมติเห็นชอบมาตรการบรรเทาภาระค่าใช้จ่ายด้านสาธารณูปโภคขั้นพื้นฐาน (ด้านไฟฟ้า) ตามที่สำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติเสนอ ดังนี้
       1. ผู้ใช้ไฟฟ้าประเภทบ้านอยู่อาศัยที่ใช้ไฟฟ้าไม่เกิน 150 หน่วยต่อเดือนให้สิทธิใช้ไฟฟ้าฟรี 90 หน่วยแรก
       2. ผู้ใช้ไฟฟ้าประเภทบ้านอยู่อาศัยที่ใช้ไฟฟ้าเกิน 150 หน่วยต่อเดือนให้ส่วนลดค่าไฟฟ้า ดังนี้
                2.1 กรณีหน่วยการใช้ไฟฟ้าน้อยกว่าหรือเท่ากับใบแจ้งค่าไฟฟ้าเดือนเมษายน 2564 ให้คิดค่าไฟฟ้าตามหน่วยการใช้ไฟฟ้าจริง
                2.2 กรณีหน่วยการใช้ไฟฟ้ามากกว่าใบแจ้งค่าไฟฟ้าเดือนเมษายน 2564 ให้คิดค่าไฟฟ้าตามหน่วยการใช้ ดังนี้
                           2.2.1 สำหรับผู้ใช้ไฟฟ้าไม่เกิน 500 หน่วยต่อเดือน คิดค่าไฟฟ้าเท่ากับหน่วยการใช้ไฟฟ้าของใบแจ้งค่าไฟฟ้าเดือนเมษายน 2564
                           2.2.2 สำหรับผู้ใช้ไฟฟ้ามากกว่า 500 หน่วยต่อเดือน แต่ไม่เกิน 1,000 หน่วยต่อเดือน ให้คิดค่าไฟฟ้าเท่ากับหน่วยการใช้ไฟฟ้าของใบแจ้งค่าไฟฟ้าเดือนเมษายน 2564 บวกด้วยหน่วยการใช้ไฟฟ้าที่มากกว่าหน่วยการใช้ไฟฟ้าใบแจ้งค่าไฟฟ้าเดือนเมษายน 2564 ในอัตราร้อยละ 50
                           2.2.3 สำหรับผู้ใช้ไฟฟ้ามากกว่า 1,000 หน่วย ให้คิดค่าไฟฟ้าเท่ากับหน่วยการใช้ไฟฟ้าของใบแจ้งค่าไฟฟ้าเดือนเมษายน 2564 บวกด้วยหน่วยการใช้ไฟฟ้าที่มากกว่าหน่วยการใช้ไฟฟ้าของใบแจ้งค่าไฟฟ้าเดือนเมษายน 2564 ในอัตราร้อยละ 70
      3. ผู้ใช้ไฟฟ้าประเภทกิจการขนาดเล็ก (ไม่รวมส่วนราชการและรัฐวิสาหกิจ) ให้สิทธิใช้ไฟฟ้าฟรี 50 หน่วยแรก
          ทั้งนี้ การให้สิทธิส่วนลดค่าไฟฟ้าดังกล่าว เป็นระยะเวลา 2 เดือน สำหรับใบแจ้งค่าไฟฟ้าประจำเดือนพฤษภาคม และมิถุนายน 2564

7. มติคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน เมื่อวันที่ 12 พฤษภาคม 2564 เห็นชอบให้ยกเว้นการเรียกเก็บอัตราค่าไฟฟ้าต่ำสุด (Minimum Charge) ที่กำหนดในโครงสร้างอัตราค่าไฟฟ้าของประเทศ ซึ่งบังคับใช้กับผู้ใช้ไฟฟ้าประเภทที่ 3 กิจการขนาดกลาง ประเภทที่ 4 กิจการขนาดใหญ่ ประเภทที่ 5 กิจการเฉพาะอย่าง ประเภทที่ 6 องค์กรที่ไม่แสวงหากำไร และประเภทที่ 7 สูบน้ำเพื่อการเกษตร โดยมีกำหนดระยเวลา 2 เดือน ตั้งแต่เดือนพฤษภาคม - มิถุนายน 2564 โดยให้ผู้ใช้ไฟฟ้าประเภทดังกล่าวจ่ายค่าความต้องการพลังไฟฟ้า (Demand Charge) ตามกำลังไฟฟ้าที่ใช้จริง      

ไฟล์แนบ

   ชื่อไฟล์ ดาวน์โหลด วันที่สร้าง   
ประกาศ กฟน. ที่ 38_2563.pdf
ขนาดไฟล์: 37.50 KB
412 9 มิ.ย. 63
ประกาศ กฟน. ที่ 43_2563.pdf
ขนาดไฟล์: 65.73 KB
396 9 มิ.ย. 63
ประกาศ กฟน. ที่ 34_2563.pdf
ขนาดไฟล์: 184.44 KB
348 9 มิ.ย. 63
ตัวอย่างแสดงการคิดส่วนลดค่าไฟฟ้าตามนโยบายรัฐ ช่วง COVID-19.pdf
ขนาดไฟล์: 504.00 KB
571 9 มิ.ย. 63
ประกาศ กฟน. ที่ 60_2563.pdf
ขนาดไฟล์: 50.86 KB
303 21 ก.ค. 63
ประกาศ กฟน. ที่ 81_2563.pdf
ขนาดไฟล์: 60.82 KB
215 26 ต.ค. 63
ประกาศ กฟน. ที่ 112_63.pdf
ขนาดไฟล์: 69.63 KB
210 5 ม.ค. 64
ประกาศ กฟน. 15_64 มาตรการ COVID ในระลอกใหม่.pdf
ขนาดไฟล์: 74.75 KB
398 17 ก.พ. 64
ประกาศ 44-2564 บรรเทาผลกระทบผู้ใช้ไฟฟ้า COVID ระลอกเมย.64.pdf
ขนาดไฟล์: 74.91 KB
70 21 พ.ค. 64
ประกาศ กฟน. 51-64 ยกเว้นการเรียกเก็บ Minimum Charge -64.pdf
ขนาดไฟล์: 36.37 KB
376 1 มิ.ย. 64