MEA MEA
MEA MEA MEA
MEA
ขนาด
แสดงผล
  • C
  • C
  • C
  • C
Search
  • MEA
ชำระที่ทำการกฟน. และสาขาย่อย
หน้าหลัก » งานบริการ, ดาวน์โหลด » ช่องทางการชำระค่าไฟฟ้า » ชำระที่ทำการกฟน. และสาขาย่อย

ชำระที่ทำการกฟน. และสาขาย่อย

การชำระ ณ ที่ทำการ การไฟฟ้านครหลวงการชำระค่าไฟฟ้า ณ ที่ทำการ การไฟฟ้านครหลวง ท่านสามารถชำระค่าไฟฟ้าด้วยเงินสด หรือเช็ค โดยนำใบเจ้งค่าไฟฟ้าไปแสดง ณ สำนักงานที่ให้บริการ ได้แก่การไฟฟ้านครหลวงเขต 18 แห่ง และสาขาย่อย 2 แห่งระหว่างเวลา 07.30 น. ถึง 15.00 น. ทุกวันจันทร์ ถึงวันศุกร์ เว้นวันหยุด นักขัตฤกษ์ และวันหยุดชดเชย

หมายเหตุ

กรณีชำระเป็นเช็ค รับชำระเฉพาะเช็คภายในเขตสำนักหักบัญชี (Clearing) เดียวกัน โดยมุมบนด้านซ้ายของเช็คโปรดขีดคร่อมระบุ A/C Payee Only และที่ด้านหลังเช็ค โปรดระบุหมายเลขโทรศัพท์ พร้อมทั้งเลขที่บัญชีแสดงสัญญาด้วย