MEA MEA
MEA MEA MEA
MEA
ขนาด
แสดงผล
  • C
  • C
  • C
  • C
Search
  • MEA
ชำระผ่านระบบโทรศัพท์ตอบรับอัตโนมัติ (IVR)
หน้าหลัก » งานบริการ, ดาวน์โหลด » ช่องทางการชำระค่าไฟฟ้า » ชำระผ่านระบบโทรศัพท์ตอบรับอัตโนมัติ (IVR)

ชำระผ่านระบบโทรศัพท์ตอบรับอัตโนมัติ (IVR)

เงื่อนไขการรับชำระ    • 1

      รับชำระเฉพาะใบแจ้งค่าไฟฟ้าภายในกำหนด และไม่มียอดค้างชำระ

    • 2

      ธนาคารคิดค่าธรรมเนียมการชำระ 10 บาท ต่อ 1 ใบแจ้งค่าไฟฟ้า

    • 3

      ต้องเป็นลูกค้าของธนาคารที่ให้บริการ และมีบัญชีเงินฝากประเภทออมทรัพย์ หรือกระแสรายวัน

    • 4

      ติดต่อธนาคารเพื่อขอรับ User ID

วิธีการชำระ

    • 1

      กดเบอร์โทรศัพท์ของธนาคารที่เปิดให้บริการ

    • 2

      กดรหัสส่วนตัว

    • 3

      เลือกชำระค่าสาธารณูปโภค เลือกชำระค่าไฟฟ้าการไฟฟ้านครหลวง

    • 4

      กดเลขที่บัญชีแสดงสัญญา 9 หลัก

    • 5

      กดเลขที่ใบแจ้งค่าไฟฟ้า 11 หลัก

    • 6

      ระบุจำนวนเงินให้ตรงตามใบแจ้งค่าไฟฟ้า

    • 7

      กรณีที่ทำรายการจากเครื่อง FAX เครื่องจะบันทึกข้อมูลและพิมพ์ใบรับเงิน พร้อมใบค่าธรรมเนียมให้

    • 8

      การไฟฟ้านครหลวงจะจัดส่งใบเสร็จรับเงิน/ใบกำกับภาษีให้ท่านต่อไป

ขื่อธนาคารและหมายเลขโทรศัพท์ ตราสัญลักษณ์
ธนาคาร กรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน)
โทร. 1572
ธนาคาร กรุงเทพ จำกัด (มหาชน)
โทร. 1333 หรือ 0-2645-5555
ธนาคาร กสิกรไทย จำกัด (มหาชน)
โทร. 0-2888-8888
ธนาคาร กรุงไทย จำกัด (มหาชน)
โทร. 1551
ธนาคาร ซีไอเอ็มบี ไทย จำกัด (มหาชน)
โทร. 0-2626-7777