MEA MEA
MEA MEA MEA
MEA
ขนาด
แสดงผล
  • C
  • C
  • C
  • C
Search
  • MEA
หน่วยจำหน่ายไฟฟ้า
หน้าหลัก » ความปลอดภัยทางไฟฟ้า » ข้อมูลสถิติ » หน่วยจำหน่ายไฟฟ้า

หน่วยจำหน่ายไฟฟ้า

สถิติจำนวนหน่วยจำหน่าย (ล้านหน่วย) แยกตามประเภทผู้ใช้ไฟฟ้า


  ปี       บ้านอยู่อาศัย กิจการ
ขนาดเล็ก
กิจการ
ขนาดกลาง
กิจการ
ขนาดใหญ่
กิจการ
เฉพาะอย่าง
ส่วนราชการ
และองค์กรฯ
สูบน้ำ
เพื่อการเกษตร
ไฟ ชั่วคราว   สถานี 
อัดประจุไฟฟ้า 
  หน่วยขาย
ไม่รวม  
ไฟสาธารณะ
ไฟสาธารณะ   หน่วยขาย
รวมไฟสาธารณะ
2548  8,637.37 5,771.96 8,045.11 14,605.93 1,693.78 1,151.71 - -        39,905.86 194.10 40,099.96
2549 9,079.16 6,039.00 8,061.22 15,189.57 1,729.67 1,175.48 - -   41,274.10 208.18 41,482.28
2550 9,230.43 6,150.31 7,959.27 15,484.14 1,773.67 1,214.71 - -   41,812.53 222.88 42,035.41
2551 9,381.42 6,253.09 7,913.50 15,394.02 1,809.30 1,250.78 - -   42,002.11 233.80 42,235.91
2552 9,779.26 6,379.67 7,619.31 14,605.04 1,789.81 1,288.25 - -   41,461.34 271.96 41,733.30
2553 10,713.24 6,829.69 7,684.75 16,325.93 1,802.57 1,357.89 - -   44,714.07 312.71 45,026.78
2554 10,124.80 6,644.43 7,494.56 16,468.94 1,779.70 1,293.24 - 42.08   43,847.75 318.96 44,166.71
2555 11,398.92 7,210.42 8,132.84 17,807.83 1,984.38 1,049.10  - 301.68   47,885.17 325.54 48,210.71
2556 11,420.39 7,386.65 8,638.93 17,679.72 2,001.67      94.76 - 395.77   47,617.90 332.87 47,950.77
2557 11,694.75 7,428.78 8,668.96 17,538.92 2,014.66      96.13 - 414.22   47,856.42 409.81 48,266.23
2558  12,369.40 7,733.33 8,926.38 17,664.25 2,127.91   108.59 - 413.91   49,343.77 438.73 49,782.50
2559 12,998.23 8,010.43 8,742.72 18,452.04 2,154.66   124.79 - 418.84   50,901.71 473.77 51,375.48
2560  13,041.40  7,927.37  8,696.59 18,343.40  2,156.41  131.40  404.02    50,700.59  482.32  51,182.91 
2561 13,133.86 7,956.33 8,795.22 18,507.70 2,174.84 130.37 - 410.52 0.03 51,108.87 491.34 51,600.21
2562 14,296.35 8,266.84 8,975.31 18,431.79 2,261.33 134.36 - 438.91 0.02 52,804.91 499.46 53,304.37
2563 15,693.74 7,203.38 8,240.53 16,799.16 1,655.36 132.99 - 427.96 0.12 50,153.24 508.60 50,661.84
 2564
(ม.ค.-พ.ค.)          
6,488.03 2,8131.31 3,325.86  6,956.22   634.81  52.53 -  147.69 0.11  20,418.58 210.86 20,629.44
2563  
 (ม.ค.-พ.ค.)           
  6,807.60 3,249.21 3,448.99 6,928.01     746.02 56.05 - 179.86 0.05  21,415.79  210.39 21,626.18
ปี พ.ศ. 2563
ม.ค. 1,142.50 673.69 725.89 1,509.01 190.09 11.14 - 34.99 0.01 4,287.32 42.73 4,330.05
ก.พ. 1,143.05 668.48 707.35 1,435.19 163.42 10.55 - 34.33  0.01 4,162.38 39.99 4,202.37
มี.ค. 1,309.96 699.08 741.23 1,510.17 161.61 11.62 - 36.37 0.01 4,470.05 42.93 4,512.98
เม.ย. 1,454.70 676.68 611.47 1,177.92 110.71  11.68  - 35.68 0.01 4,078.11 41.66 4,119.77
พ.ค. 1,757.39 531.28 663.05 1,295.72 120.19   11.80 - 38.95 0.01 4,417.93 43.08 4,461.01
มิ.ย. 1,526.98 547.51 660.10 1,325.00 113.57 11.23 - 37.25 0.01 4,417.93 41.72 4,263.37
ก.ค. 1,402.43 593.46 690.55 1,408.60 131.53 11.52 - 37.59 0.01 4,221.65 43.14 4,318.83
ส.ค. 1,343.68 599.15 717.26 1,442.51 136.15 11.51  - 37.97 0.01 4,288.24 43.18 4,331.42
ก.ย. 1,322.10 597.85 713.14 1,457.32 140.60 11.30 - 36.97 0.01 4,279.29 41.82 4,321.11
ต.ค. 1,101.69 546.54 687.37 1,454.42 126.18 10.82 - 36.23 0.01 3,963.26 43.22 4,006.48
พ.ย. 1,117.50 542.99 671.12 1,415.11 131.86 10.41 - 32.40 0.01 3,921.40 41.86 3,963.26
ธ.ค.  1,071.76 526.67 652.00 1,368.19 129.45 10.15 - 29.69 0.01 3,787.92 43.27 3,831.19
รวม 15,693.74 7,203.38 8,240.53 16,799.16 1,655.36       132.99 - 427.96 0.12  50,153.24 508.60 50,661.84
ปี พ.ศ. 2564
ม.ค. 1,005.12 485.99 587.09 1,303.15 107.28 9.30 - 27.55 0.01 3,525.51 43.27 3,568.78
ก.พ. 1,135.61 525.13 627.53 1,302.78 113.37 9.48 - 27.65 0.02 3,741.57 39.10 3,780.67
มี.ค. 1,330.01 596.15 760.55 1,540.60 146.62 11.75 - 31.10 0.02 4,416.80 43.29 4,460.09
เม.ย. 1,423.99 590.31 654.61 1,358.24 134.66 10.77 - 29.25 0.03 4,201.86 41.9 4,243.76
พ.ค. 1,593.30 615.73 696.08 1,451.45 132.88 11.23 - 32.14 0.03 4,532.84 43.30 4,576.14
รวม 6,488.03   2,813.31   3,325.86    6,956.22      634.81      52.53      147.69 0.11   20,418.58     210.86      20,629.44
หมายเหตุ :  * ค่าไฟฟ้าสถานีอัดประจุไฟฟ้า สำหรับยานยนต์ไฟฟ้า  ตามประกาศการไฟฟ้านครหลวงที่ 54/2559 และ 46/2560