MEA MEA
MEA MEA MEA
MEA
ขนาด
แสดงผล
  • C
  • C
  • C
  • C
Search
  • MEA
จำนวนผู้ใช้ไฟฟ้า
หน้าหลัก » ความปลอดภัยทางไฟฟ้า » ข้อมูลสถิติ » จำนวนผู้ใช้ไฟฟ้า

จำนวนผู้ใช้ไฟฟ้า

จำนวนผู้ใช้ไฟฟ้า

ปี บ้าน
อยู่อาศัย
กิจการ
ขนาดเล็ก
กิจการ
ขนาดกลาง
กิจการ
ขนาดใหญ่
กิจการ
เฉพาะอย่าง
ส่วนราชการ
และองค์กรฯ
สูบน้ำเพื่อ
การเกษตร
ไฟ
ชั่วคราว
สถานี
อัดประจุไฟฟ้า
รวม
2550 2,193,529 473,546 19,910 1,600 2,251 10,798 - - - 2,701,634
2551 2,278,072 480,159 19,791 1,660 2,338 11,317 - - - 2,793,337
2552 2,405,286 483,022 19,191 1,776 2,415 11,246 - - - 2,922,936
2553 2,512,598 487,704 19,085 1,883 2,486 11,388 - - - 3,035,144
2554 2,585,233 486,478 19,084 1,968 2,528 11,322 - 9,082 - 3,115,695
2555 2,659,423 487,247 20,931 2,075 2,641 358 - 21,492 - 3,194,167
2556 2,755,418 490,029 21,511 2,130 2,775 316 - 23,203 - 3,295,382
2557 2,848,802 495,811 21,929 2,165 2,875 323 - 23,462 - 3,395,367
2558  2,961,051 509,086 22,167 2,215 2,959 324 - 24,236  - 3,522,038
2559 3,062,576 517,300 22,524 2,324 3,021 330 - 24,647 - 3,632,722
2560 3,149,375 500,229 22,771 2,353 3,089 322 - 25,173 - 3,703,312
2561 3,240,838 509,477 23,314 2,386 3,185 318 - 26,235 87 3,805,840
2562 3,341,727 516,535 23,856 2,470 3,439 323 - 27,115            148 3,915,613
2563 3,654,363 340,605 24,069 2,494 3,439 326 - 27,389            193 4,052,963
2564(พ.ค.) 3,669,326 346,447 23,883 2,500 3,391 323 - 27,748            197 4,073,815
ปี พ.ศ. 2563
ม.ค. 3,351,216 516,592 23,832 2,470 3,447 322 - 27,182 155 3,925,216
ก.พ. 3,357,828 517,113 23,846 2,474 3,449 323 - 27,224 161 3,932,418
มี.ค. 3,367,978 517,530 23,950 2,474 3,468 322 - 27,103 170 3,942,995
เม.ย. 3,387,019 513,756 23,961 2,475 3,500 322 - 27,198 171 3,958,402
พ.ค. 3,573,629 340,456 23,940 2,479 3,500 323 - 27,278 178 3,971,783
มิ.ย. 3,615,690 311,016 23,935 2,486 3,492 323 - 27,296  181  3,984,419 
ก.ค. 3,618,691 320,215 23,925 2,490 3,497 323 - 27,477  181 3,996,799 
ส.ค. 3,623,163 329,505 24,019 2,488 3,517 324 - 27,446   184  4,010,646
ก.ย. 3,631,121 334,389 24,054 2,486 3,517 322 - 27,520    187  4,023,596 
ต.ค. 3,638,598 337,200 24,084 2,488 3,533 322 - 27,354    191  4,033,770 
พ.ย. 3,646,504 339,004 24,071 2,492 3,529 322 - 27,370    191  4,043,483 
ธ.ค. 3,654,363 340,605 24,069 2,494 3,524 326 - 27,389    193  4,052,963 
รวม 3,654,363 340,605 24,069 2,494 3,524 326 - 27,389    193  4,052,963 
ปี พ.ศ. 2564
ม.ค. 3,657,968 341,375  24,058  2,494  3,522  324  - 27,354  196  4,057,291 
ก.พ. 3,660,944 342,420 24,033 2,490 3,499 323 - 27,410 195 4,061,314
มี.ค. 3,663,223 343,346 23,996 2,492 3,485 323 - 27,474 195 4,064,534
เม.ย. 3,665,685 344,790 23,965 2,494 3,424 323 - 27,607 196 4,068,484
พ.ค. 3,669,326 346,447 23,883 2,500 3,391 323 - 27,748 197 4,073,815
รวม 3,669,326 346,447 23,883 2,500 3,391 323 - 27,748             197 4,073,815

ไฟล์แนบ

   ชื่อไฟล์ ดาวน์โหลด วันที่สร้าง   
สถิติจำนวนผู้ใช้ไฟฟ้าแยกตามประเภท.pdf
ขนาดไฟล์: 65.51 KB
61 21 มิ.ย. 64
สถิติจำนวนผู้ใช้ไฟฟ้าแยกตามเขต.pdf
ขนาดไฟล์: 86.63 KB
66 21 มิ.ย. 64