MEA MEA
MEA MEA MEA
MEA
ขนาด
แสดงผล
  • C
  • C
  • C
  • C
Search
  • MEA
การดำเนินงานกับผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
หน้าหลัก » เกี่ยวกับองค์กร » การกำกับดูแลกิจการที่ดี » การดำเนินงานกับผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
การกำกับดูแลกิจการที่ดี

การดำเนินงานกับผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย

การไฟฟ้านครหลวง หรือ MEA ตระหนักถึงการมีส่วนร่วมของผู้มีส่วนได้เสียเป็นองค์ประกอบสำคัญที่ทำให้องค์กรเข้าใจถึงความคาดหวัง/ความต้องการ
ของผู้เกี่ยวข้องกับองค์กรในองค์รวม ซึ่งทำให้องค์กรสามารถกำหนดแนวทางการปฏิบัติงานที่คำนึงถึงผลกระทบในเชิงบวกและเชิงลบ และสามารถป้องกันความเสี่ยง
ที่อาจเกิดขึ้นจากการปฏิบัติต่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสียได้อย่างถูกต้องและครอบคลุมการดำเนินงานกับผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย

MEA ได้มีการพิจารณาระบุผู้มีส่วนได้ส่วนเสียขององค์กรผ่านกระบวนการประเมินองค์กร ตามเกณฑ์ของระบบประเมินผลการดำเนินงานรัฐวิสาหกิจ
(
State Enterprise Performance Appraisal: SEPA)  โดยผลการพิจารณาพบว่า ประกอบด้วย 7 กลุ่ม ได้แก่ ลูกค้า ประชาชน ผู้กำกับนโยบายผู้ส่งมอบหลัก
คู่ค้า คู่ความร่วมมือ และพนักงาน  
ซึ่ง MEA ให้ความสำคัญต่อการรับฟังเสียงของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกกลุ่มอย่างเท่าเทียมกัน โดยยึดหลักปฏิบัติบนพื้นฐาน
ความเป็นธรรมเสมอภาค และคำนึงถึงผลประโยชน์ต่าง ๆ นอกเหนือจากการดูแลคุ้มครองสิทธิขั้นพื้นฐาน ทั้งนี้ เพื่อให้ทราบถึงความต้องการและประเด็นที่
ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียให้ความสำคัญ

 

MEA ได้สร้างการมีส่วนร่วมกับผู้มีส่วนได้ส่วนเสียผ่านช่องทางต่าง ๆ รวมทั้งได้ดำเนินการตอบสนอง และปรากฏผลการดำเนินงาน
ตามรายละเอียดดังต่อไปนี้