MEA MEA
MEA MEA MEA
MEA
ขนาด
แสดงผล
  • C
  • C
  • C
  • C
Search
  • MEA
ระเบียบ ข้อบังคับสำหรับคณะกรรมการ
หน้าหลัก » เกี่ยวกับองค์กร » การกำกับดูแลกิจการที่ดี » ระบบธรรมาภิบาลของ กฟน. » ระเบียบ ข้อบังคับสำหรับคณะกรรมการ

ระเบียบ ข้อบังคับสำหรับคณะกรรมการ

 

ไฟล์แนบ

   ชื่อไฟล์ ดาวน์โหลด วันที่สร้าง   
อัตราค่าตอบแทนและเบี้ยประชุมกรรมการรัฐวิสาหกิจ.pdf
ขนาดไฟล์: 253.63 KB
1,173 14 ก.ย. 59
แต่งตั้งผู้แทนกระทรวงการคลังในคณะกรรมการของรัฐวิสาหกิจ.pdf
ขนาดไฟล์: 92.66 KB
957 14 ก.ย. 59
การกำหนดโครงสร้างและองค์ประกอบคณะกรรมการรัฐวิสาหกิจและคณะกรรมการชุดย่อย.pdf
ขนาดไฟล์: 158.95 KB
932 14 ก.ย. 59
หลักเกณฑ์และแนวทางการจ่ายผลตอบแทนของผู้บริหารสูงสุดตามสัญญาจ้าง.pdf
ขนาดไฟล์: 487.76 KB
1,057 14 ก.ย. 59
คณะอนุกรรมการพิจารณาผลตอบแทน.pdf
ขนาดไฟล์: 27.75 KB
950 14 ก.ย. 59
คณะอนุกรรมการพิจารณาแผนงานและประเมินผลงานของผู้ว่าการ.pdf
ขนาดไฟล์: 33.07 KB
946 14 ก.ย. 59
กรรมการสรรหาผู้ว่าการการไฟฟ้านครหลวง.pdf
ขนาดไฟล์: 24.35 KB
952 14 ก.ย. 59
การกำหนดโครงสร้างและองค์ประกอบของคณะกรรมการการไฟฟ้านครหลวง.pdf
ขนาดไฟล์: 1.33 MB
1,086 7 ต.ค. 59