MEA MEA
MEA MEA MEA
MEA
ขนาด
แสดงผล
 • C
 • C
 • C
 • C
Search
 • MEA
องค์ประกอบค่าไฟฟ้า
หน้าหลัก » เกี่ยวกับค่าไฟฟ้า » การคำนวณค่าไฟฟ้า » องค์ประกอบค่าไฟฟ้า

องค์ประกอบค่าไฟฟ้า

โครงสร้างอัตราค่าไฟฟ้า ปี 2558

โครงสร้างอัตราค่าไฟฟ้า ประกอบด้วย 2 ส่วนคือ
  • 1

   ค่าไฟฟ้าฐาน

  • 2

   ค่าไฟฟ้าตามสูตรการปรับอัตราค่าไฟฟ้าโดยอัตโนมัติ (Ft)

  • 1. ค่าไฟฟ้าฐาน


สะท้อนต้นทุนในการก่อสร้างโรงไฟฟ้า ระบบสายส่ง ระบบจำหน่าย และค่าการผลิตพลังงานไฟฟ้า ภายใต้สมมุติฐานความต้องการใช้ไฟฟ้า ราคาเชื้อเพลิง อัตราแลกเปลี่ยน และอัตราเงินเฟ้อ ระดับหนึ่ง โดยมีส่วนประกอบตามประเภทผู้ใช้ไฟฟ้าดังนี้

  ค่าพลังงานไฟฟ้า (บาท/หน่วย) ค่าความต้องการพลังไฟฟ้า (บาท/กิโลวัตต์) ค่าบริการ (บาท/เดือน) ค่า PF (บาทต่อกิโลวาร์)
ประเภทที่ 1 บ้านอยู่อาศัย P - P -
ประเภทที่ 2 กิจการขนาดเล็ก P - P -
ประเภทที่ 3 กิจการขนาดกลาง P P P P
ประเภทที่ 4 กิจการขนาดใหญ่ P P P P
ประเภทที่ 5 กิจการเฉพาะอย่าง P P P P
ประเภทที่ 6 องค์กรไม่แสวงหากำไร P P (เฉพาะอัตรา TOU) P -
ประเภทที่ 7 สูบน้ำเพื่อการเกษตร P P (เฉพาะอัตรา TOU) P -
ประเภทที่ 8 ผู้ใช้ไฟฟ้าชั่วคราว P - P -
  • 2. ค่า Ft


ค่า Ft หมายถึง ค่าใช้จ่ายด้านเชื้อเพลิง ค่าซื้อไฟฟ้าของ กฟผ. และค่าใช้จ่ายตามนโยบายภาครัฐ ที่เปลี่ยนแปลงไปจากระดับที่กำหนดไว้ในค่าไฟฟ้าฐาน ค่า Ft มีการปรับปรุงทุก ๆ 4 เดือน
  • 3. ภาษีมูลค่าเพิ่ม


นอกจากค่าไฟฟ้าฐาน และค่า Ft ดังกล่าวแล้ว ผู้ใช้ไฟฟ้าจะต้องชำระภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT ร้อยละ 7) รวมกับค่าไฟฟ้าฐาน และค่า Ft ด้วย