MEA MEA
MEA MEA MEA
MEA
ขนาด
แสดงผล
 • C
 • C
 • C
 • C
Search
 • MEA
ข้อกำหนดแรงดันเปลี่ยนแปลงการเชื่อมต่อมอเตอร์ระบบไฟฟ้าแรงต่ำ
หน้าหลัก » ความปลอดภัยทางไฟฟ้า » คุณภาพไฟฟ้าและสนามแม่เหล็กไฟฟ้า » ข้อกำหนดแรงดันเปลี่ยนแปลงการเชื่อมต่อมอเตอร์ระบบไฟฟ้าแรงต่ำ

ข้อกำหนดแรงดันเปลี่ยนแปลงการเชื่อมต่อมอเตอร์ระบบไฟฟ้าแรงต่ำ

ข้อกำหนด / ข้อบังคับต่าง ๆ

ข้อกำหนดเกี่ยวกับแรงดันเปลี่ยนแปลง สำหรับการเชื่อมต่อมอเตอร์ในระบบไฟฟ้าแรงต่ำ

โดยธรรมชาติโหลดประเภทมอเตอร์ไฟฟ้าจะมีปริมาณกระแสขณะสตาร์ทสูงกว่ากระแสพิกัดมอเตอร์มาก มอเตอร์ไฟฟ้าที่มีขนาดใหญ่ยิ่งมีปริมาณกระแสสตาร์ทสูง หากมอเตอร์เหล่านี้เชื่อมต่อในระบบไฟฟ้าแรงต่ำ อาจก่อให้เกิดผลกระทบทางด้านคุณภาพไฟฟ้าตามมาได้ เช่น ปัญหาแรงดันตกชั่วขณะในขณะมอเตอร์สตาร์ท ส่งผลกระทบกับอุปกรณ์ไฟฟ้าที่อยู่ข้างเคียงที่รับไฟจากหม้อแปลงลูกเดียวกันหรือทำให้ฟิวส์ด้านแรงต่ำของหม้อแปลงจำหน่ายขาดเกิดไฟฟ้าดับตามมา

การไฟฟ้านครหลวงจึงได้วางข้อกำหนดเกี่ยวกับแรงดันเปลี่ยนแปลง สำหรับการเชื่อมต่อมอเตอร์ในระบบไฟฟ้าแรงต่ำ เพื่อกำหนดหลักเกณฑ์ ขีดจำกัด และวิธีการประเมินในการอนุญาตให้เชื่อมต่อมอเตอร์ในระบบไฟฟ้าแรงต่ำของการไฟฟ้านครหลวงเพื่อควบคุมมิให้เกิดผลกระทบกับผู้ใช้ไฟฟ้ารายอื่นๆ

  • 1

   ประกาศการไฟฟ้านครหลวง ที่ ๘/๒๕๕๓ เรื่องข้อกำหนดเกี่ยวกับแรงดันเปลี่ยนแปลงสำหรับการเชื่อมต่อมอเตอร์ในระบบไฟฟ้าแรงต่ำ

  • 2

   ข้อกำหนดเกี่ยวกับแรงดันเปลี่ยนแปลงสำหรับการเชื่อมต่อมอเตอร์ในระบบไฟฟ้าแรงต่ำ

  • 3

   เอกสารประกอบการประชุมชี้แจงและรับฟังข้อคิดเห็นจากหน่วยงานภายนอก

  • 4

   คำถาม-คำตอบที่เกี่ยวข้องกับข้อกำหนดฯ

ไฟล์แนบ

   ชื่อไฟล์ ดาวน์โหลด วันที่สร้าง   
คำถาม-คำตอบที่เกี่ยวข้องกับข้อกำหนดฯ.pdf
ขนาดไฟล์: 119.39 KB
1,014 15 พ.ค. 59
ข้อกำหนดเกี่ยวกับแรงดันเปลี่ยนแปลง.pdf
ขนาดไฟล์: 335.23 KB
1,122 15 พ.ค. 59
ประกาศจากการไฟฟ้านครหลวง.pdf
ขนาดไฟล์: 470.23 KB
1,987 15 พ.ค. 59
เอกสารประกอบการประชุมชี้แจง.pdf
ขนาดไฟล์: 798.00 KB
1,001 15 พ.ค. 59