MEA MEA
MEA MEA MEA
MEA
ขนาด
แสดงผล
  • C
  • C
  • C
  • C
Search
  • MEA
โซลาร์ภาคประชาชน
หน้าหลัก » เกี่ยวกับองค์กร » การดำเนินงานตามนโยบายภาครัฐ » โซลาร์ภาคประชาชน

โซลาร์ภาคประชาชน

โครงการโซลาร์ภาคประชาชน

     กฟน. ดำเนินการตาม โครงการโซลาร์ภาคประชาชน ของคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน (กกพ.) ที่ให้ผู้ใช้ไฟฟ้าประเภทบ้านอยู่อาศัยที่ประสงค์จะผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์ที่ติดตั้งบนหลังคา เพื่อใช้เองเป็นหลัก โดยส่วนที่เหลือขายเข้าระบบได้ ซึ่งกำหนดให้การไฟฟ้าฝ่ายจำหน่าย ได้แก่ การไฟฟ้านครหลวง (กฟน.) และการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (กฟภ.) เปิดลงทะเบียนและรับข้อเสนอโครงการรับซื้อโซลาร์ภาคประชาชน ปี 2562 มีเป้าหมาย และปริมาณการรับซื้อรวม 100 เมกะวัตต์ เป็นระยะเวลาสัญญา 10 ปี โดยกำหนดโควต้าให้ กฟน. รับซื้อปริมาณพลังไฟฟ้าจำนวน 30 เมกะวัตต์ ในอัตรารับซื้อไฟฟ้าอยู่ที่ 1.68 บาท/หน่วย ในรูปแบบการพิจารณายึดถือวันและเวลาที่ได้รับแบบคำขอขายไฟฟ้าและเอกสารประกอบการพิจารณาที่ครบถ้วนถูกต้อง (First come First served) ทั้งนี้ กฟน. เปิดรับสมัครผู้ใช้ไฟฟ้าในเขตพื้นที่ให้บริการเข้าร่วมโครงการ Solar Cell รายละเอียดตามลิงค์

>>>MEA เปิดรับสมัครผู้ใช้ไฟฟ้าในเขตพื้นที่ให้บริการเข้าร่วมโครงการ Solar Cell<<<