MEA MEA
MEA MEA MEA
MEA
ขนาด
แสดงผล
  • C
  • C
  • C
  • C
Search
  • MEA
ปี 2561
หน้าหลัก » เกี่ยวกับองค์กร » ข้อมูลเกี่ยวกับองค์กร » ยุทธศาสตร์การไฟฟ้านครหลวง » ปี 2561
ยุทธศาสตร์การไฟฟ้านครหลวง

ปี 2561

ยุทธศาสตร์การไฟฟ้านครหลวงปี 2560 - 2564 (ปรับปรุงครั้งที่ 1)

ยุทธศาสตร์ แผน ปฏิบัติ The MetGE สายใต้ดิน Smart Metro Retail E-Service
กราฟความก้าวหน้า

     

ผลการดำเนินงานของการไฟฟ้านครหลวง

การไฟฟ้านครหลวง (กฟน.) มีผลประกอบการ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 มีหน่วยจำหน่ายไฟฟ้าสะสมเท่ากับ 51,638.42 ล้านหน่วย มีรายได้รวม 196,760.71 ล้านบาท กำไรสุทธิ 9,094.95 ล้านบาท ในส่วนของด้านระบบจำหน่ายพลังไฟฟ้า กฟน. ได้ดำเนินการตามแผนปรับปรุงและขยายระบบจำหน่ายพลังไฟฟ้า โดยมีการก่อสร้าง ปรับปรุง ขยายระบบจำหน่ายให้เหมาะสมกับความต้องการใช้ไฟฟ้าที่เพิ่มขึ้นได้อย่างเพียงพอ เสริมความมั่นคง และความเชื่อถือได้ของระบบไฟฟ้า และพัฒนาระบบจำหน่ายพลังไฟฟ้าอย่างต่อเนื่องด้วยเทคโนโลยีที่ทันสมัย
โดยสามารถให้บริการครอบคลุมพื้นที่ร้อยละ 100 รองรับความต้องการพลังไฟฟ้าสูงสุด (Maximum Demand) ในปี 2561 มีความต้องการพลังไฟฟ้าสูงสุด (Maximum Demand) อยู่ที่ระดับ 8,889.82 เมกะวัตต์ โดยมีดัชนีความมั่นคงของระบบไฟฟ้า มีจำนวนครั้งที่ไฟฟ้าขัดข้อง (SAIFI) สะสม เท่ากับ 1.199 ครั้ง/ราย/ปี และระยะเวลาที่ไฟฟ้าขัดข้อง (SAIDI) สะสม เท่ากับ 31.754 นาที/ราย/ปี


การติดตามผลการดำเนินงาน


กฟน. มีระบบติดตามผลการดำเนินงาน แบ่งเป็น 5 ระดับ คือ ระดับองค์กร สายงาน หน่วยงาน กอง แผนก/บุคคล โดยมีความถี่ในการติดตาม ดังภาพ

รูปภาพ