MEA MEA
MEA MEA MEA
MEA
ขนาด
แสดงผล
  • C
  • C
  • C
  • C
Search
  • MEA
ปี 2562
หน้าหลัก » เกี่ยวกับองค์กร » ข้อมูลเกี่ยวกับองค์กร » ยุทธศาสตร์การไฟฟ้านครหลวง » ปี 2562
ยุทธศาสตร์การไฟฟ้านครหลวง

ปี 2562

ยุทธศาสตร์การไฟฟ้านครหลวงปี 2560 - 2564 (ปรับปรุงครั้งที่ 2)

ยุทธศาสตร์ แผน ปฏิบัติ The MetGE สายใต้ดิน Smart Metro Retail E-Service

กราฟความก้าวหน้า

>>>รายละเอียดความก้าวหน้าของแผนปฏิบัติเชิงยุทธศาสตร์<<<


ผลการดำเนินงานของการไฟฟ้านครหลวง

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 การไฟฟ้านครหลวง (กฟน.) มีหน่วยจำหน่ายไฟฟ้าสะสมเท่ากับ 53,345.53 ล้านหน่วย มีรายได้รวม 205,958 ล้านบาท กำไรสุทธิ 6,725 ล้านบาท โดยในปี 2562
กฟน. ได้ดำเนินการตามแผนปรับปรุงและขยายระบบจำหน่ายพลังไฟฟ้า มีการก่อสร้าง ปรับปรุง ขยายระบบจำหน่ายให้เหมาะสมกับความต้องการใช้ไฟฟ้าที่เพิ่มขึ้น สามารถให้บริการครอบคลุมพื้นที่ร้อยละ 100 และรองรับความต้องการพลังไฟฟ้าสูงสุด (Maximum Demand) ณ วันที่ 25 เมษายน 2562 จำนวน 9,525.93 เมกะวัตต์ ได้อย่างเพียงพอ นอกจากนี้ กฟน. ได้พัฒนาระบบจำหน่ายพลังไฟฟ้าอย่างต่อเนื่องด้วยเทคโนโลยีที่ทันสมัย เพื่อเสริมความมั่นคงและความเชื่อถือได้ของระบบไฟฟ้า ส่งผลให้มีจำนวนครั้งที่ไฟฟ้าขัดข้องเฉลี่ย (SAIFI) เท่ากับ 0.992 ครั้ง/ผู้ใช้ไฟฟ้า 1 ราย/ปี และระยะเวลาที่ไฟฟ้าขัดข้องเฉลี่ย (SAIDI) เท่ากับ 30.736 นาที/ผู้ใช้ไฟฟ้า 1 ราย/ปี


การติดตามผลการดำเนินงาน


กฟน. มีระบบติดตามผลการดำเนินงาน แบ่งเป็น 5 ระดับ คือ ระดับองค์กร สายงาน หน่วยงาน กอง แผนก/บุคคล โดยมีความถี่ในการติดตาม ดังภาพ

ไฟล์แนบ

   ชื่อไฟล์ ดาวน์โหลด วันที่สร้าง   
ap1262.pdf
ขนาดไฟล์: 47.34 KB
257 25 มิ.ย. 63

รูปภาพ