MEA MEA
MEA MEA MEA
MEA
ขนาด
แสดงผล
  • C
  • C
  • C
  • C
Search
  • MEA
การบริหารจัดการนวัตกรรม
เกี่ยวกับองค์กร

การบริหารจัดการนวัตกรรม


นโยบายการบริหารจัดการนวัตกรรม

      ตามวิสัยทัศน์และภารกิจของการไฟฟ้านครหลวง ในปี พ.ศ. 2562– พ.ศ. 2565 คือ “พลังงานเพื่อวิถีชีวิตเมืองมหานคร (Energy for city life, Energize smart living)” และ “สร้างสรรค์นวัตกรรม ขับเคลื่อนระบบพลังงานอัจฉริยะเพื่อวิถีชีวิตเมืองมหานคร” ตามลำดับ
     ดังนั้น เพื่อให้การดำเนินการดังกล่าวบรรลุวัตถุประสงค์ จึงเห็นควรกำหนดนโยบายการบริหารจัดการและขับเคลื่อนนวัตกรรมของการไฟฟ้านครหลวงอย่างเป็นระบบ ที่มุ่งเน้นการสร้างคุณค่าใหม่ต่อองค์กรและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ด้วยการใช้ความคิดสร้างสรรค์ วิธีการ/รูปแบบใหม่ เพื่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงที่สำคัญในการสร้างความยั่งยืนขององค์กร ในรูปของกระบวนการทำงาน ผลิตภัณฑ์ บริการ เครื่องมือ หรือธุรกิจใหม่ ทั้งนี้ให้ผู้บริหารทุกระดับส่งเสริมสนับสนุนการมีส่วนร่วมของพนักงานทั่วทั้งองค์กร รวมถึงการสร้างความร่วมมือกับหน่วยงานภายนอกในการสร้างนวัตกรรม โดยมุ่งผลสัมฤทธิ์ต่อองค์กรและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย